Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 13-21
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 12/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Effects of plant density on growth and uptake of nitrogen and phosphorus of Hymenachne acutigluma

Từ khóa:

Cỏ Mồm mỡ, đạm, hấp thu, lân, mật độ trồng, sinh khối

Keywords:

Biomass, Hymenachne acutigluma, nitrogen, phosphorus, plant density, uptake

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the effects of plant density on growth and the uptake of nitrogen and phosphorus which were added in wastewater from intensive catfish of Hymenachne grass (Hymenachne acutigluma). There were four plant densities of 10, 20, 30, 40 shoots/m2 and control treatment (without plant). The experiment was arranged in completely randomized design with twelve replications. The growth of H. acutigluma and water quality were evaluated every two weeks for eight weeks. Harvested dry biomass of H. acutigluma planted at 40 shoots/m2 was higher than that at 10 shoots/m2. Plant density did not affect nitrogen and phosphorus content in the shoots and roots tissues, but did affect nitrogen and phosphorus uptake of H. acutigluma. However, there was no significant difference among plant densities for total nitrogen and total phosphorus removal efficiency which was 80-84.8% and 93.3-95.6%, respectively, and higher than the unplanted treatment. The results indicated that Hymenachne planted at density of 20-40 shoot/m2 had a better growth, nitrogen and phosphurs uptake.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và hấp thu đạm, lân bổ sung thêm trong nước thải ao nuôi thâm canh cá tra của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma). Cây được trồng ở 4 mật độ là 10, 20, 30 và 40 chồi/m2 và đối chứng không cây. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 12 lần lặp lại. Sinh trưởng của cỏ Mồm mỡ và chất lượng nước được đánh giá sau mỗi 2 tuần trong thời gian 8 tuần. Sinh khối khô lúc thu hoạch của cỏ Mồm mỡ trồng ở mật độ 40 chồi/m2 cao hơn 10 chồi/m2. Mật độ cây trồng hầu như không ảnh hưởng đến hàm lượng đạm và lân trong thân và rễ, nhưng ảnh hưởng khả năng hấp thu đạm và lân của cỏ Mồm mỡ. Tuy nhiên, không có sự khác biệt về hiệu suất xử lý TN, TP giữa 4 mật độ trồng, và đạt tương ứng 80-84,8% và 93,3-95,6% cao hơn nghiệm thức đối chứng không cây. Kết quả ghi nhận ở mật độ trồng 40 chồi/m2 cỏ Mồm mỡ có khả năng sinh trưởng, hấp thu đạm, lân tốt hơn.

Trích dẫn: Lê Diễm Kiều, Nguyễn Văn Na, Nguyễn Thị Trúc Linh, Phạm Quốc Nguyên, Hans Brix và Ngô Thụy Diễm Trang, 2017. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và khả năng hấp thu đạm, lân của cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 13-21.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...