Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
kỳ 1 tháng 6 (2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kiên Giang được nghiên cứu thông qua việc tính chỉ số dễ bị tổn thương và đánh giá những thiệt hại do thiên tai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, BĐKH đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở các huyện trong đó 4/13 huyện bị tổn thương cao; 6/13 huyện bị tổn thương và 3/13 huyện bị tổn thương thấp. Các huyện bị tổn thương cao là Vĩnh Thuận, Gò Quao, Rạch Giá và Hà Tiên. Nhìn chung, các tác động của BĐKH đến nông nghiệp của vùng ở mức nhẹ. Các tác động đặc trưng cho từng vùng như xâm nhập mặn diễn ra ở An Biên, An Minh và Vĩnh Thuận; lũ chỉ ảnh hưởng nhiều khi có lũ lớn (năm 2011) ở các vùng trũng Kiên Lương (509,2 ha) và Hòn Đất (534,3 ha), Giang Thành (251,1 ha) do địa phương đã có những giải pháp ứng phó kịp thời và phù hợp để hạn chế những tác động. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác đánh giá vẫn còn nhiều hạn chế cần phải cập nhật và hoàn thiện trong tương lai.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 13-21
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...