Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 100-109
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 18/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Effects of inorganic nitrogen forms on growth and nitrogen uptake capacity of Hymenachne acutigluma

Từ khóa:

Cỏ Mồm mỡ, đạm amonium, đạm nitrate, hấp thu, sinh khối

Keywords:

Biomass, hymenachne acutigluma, NH4-N, NO3-N, uptake

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate the effects of five NH4-N:NO3-N ratios (in mol) of 4:0, 3:1, 1:1, 1:3, and 0:4 on the growth of Hymenachne acutigluma. The experiment was arranged in a completely randomized design with 12 replications for each treatment. The growth of H. acutigluma and water quality were determined every 2 weeks for 8 weeks. The results showed that dry weight of H. acutigluma were high in the NH4-N:NO3-N ratio of 1:3 and 0:4. The presence and increment of both nitrogenous forms NH4-N and NO3-N in catfish wastewater helped to enhance NO3-N and NH4-N content and uptake capacity inthe shoots and roots of H. acutigluma. The high NH4-N concentration (NH4-N:NO3-N ratios of 4:0 and 3:1) had negative effect on H. acutigluma root growth. The leaves had senescence and rotting symptoms in the eighth week of the experiment. The results indicated that nitrate is the preferable inorganic nitrogenous form for H. acutigluma’s growth and nitrogen uptake. Therefore, H. acutigluma had high potential use in constructed wetlands for wastewater treatment from intensive catfish pond with high nitrate concentration.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của 5 tỷ lệ (mol) NH4-N:NO3-N là 4:0, 3:1, 1:1, 1:3 và 0:4 đến khả năng sinh trưởng và hấp thu đạm của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 12 lần lặp lại ở mỗi nghiệm thức. Sinh trưởng của Mồm mỡ và chất lượng nước được đánh giá sau mỗi 2 tuần trong 8 tuần. Kết quả cho thấy ở tỷ lệ NH4-N:NO3-N 1:3 và 0:4 cỏ Mồm mỡ có khả năng tăng trưởng sinh khối khô tốt. Nồng độ NO3-Nvà NH4-N trong nước thải tăng giúp tăng hàm lượng và khả năng hấp thu NO3-N,NH4-N trong cả thân và rễ. Ở nồng độ NH4-N cao (tỷ lệ 4:0 và 3:1) có dấu hiệu gây ngộ độc cho cây với biểu hiện rễ kém phát triển và úng lá ở tuần thứ 8. Kết quả cho thấy đạm nitrate thích hợp hơn cho sinh trưởng và hấp thu đạm của cỏ Mồm mỡ. Vì vậy, cỏ Mồm mỡ có tiềm năng trong việc ứng dụng vào các hệ thống đất ngập nước để xử lý nước thải ao nuôi thâm canh cá tra có nồng độ đạm nitrate cao.

Trích dẫn: Lê Diễm Kiều, Nguyễn Thị Anh Đào, Lê Quang Thuận, Huỳnh Như Ý, Phạm Quốc Nguyên, Hans Brix và Ngô Thụy Diễm Trang, 2017. Ảnh hưởng dạng đạm vô cơ lên khả năng sinh trưởng và xử lý đạm của cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 100-109.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...