Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 159-165
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 22/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Evaluating adaptive ability to floods by people at the full-dyke system in Cho Moi district, An Giang province

Từ khóa:

Đê bao khép kín, huyện Chợ Mới, khả năng thích nghi, lũ

Keywords:

Adaptive ability, Cho Moi, flood, full-dyke system

ABSTRACT

The aim of study was to evaluate adaptive capacity to annual floods (in the present and future context) by local residents at a full-dyke system area of the Mekong Delta, the case study of Cho Moi district, An Giang province. Household interviews (local farmers and officials) and descriptive statistics were applied to evaluate the farmers and government’s strategies to flood. The results showed that existing the full-dyke systems and other irrigation constructions leaded to the ignorance of local residents about flood and flood hazards; therefore, the prepareration of local residents for flood events was limited. In short, the majority of farmers believed that the full-dyke system can mitigate negative flood impacts, so local residents have little concerns about the flood progress and adaptation.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng thích nghi với lũ (trong bối cảnh hiện tại và tương lai) của người dân vùng đê bao khép kín tại vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long, trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp (nông hộ và cán bộ địa phương) và thống kê mô tả được thực hiện nhằm đánh giá khả năng thích nghi của người dân và địa phương trong bối cảnh giả định rủi ro tương lai sẽ có lũ (giả định lũ trong tương lai gây vỡ đê). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, hiện nay, việc đê bao khép kín cùng với sự hoàn thiện dần của các công trình thủy lợi kiểm soát lũ đã dần dần làm mất đi khả năng thích nghi hay các hành động chuẩn bị thích nghi với lũ của địa phương. Người dân tin tưởng rằng, đê bao khép kín sẽ kiểm soát được lũ, trong tương lai lũ sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của họ; vì thế người dân ngày càng ít quan tâm hơn về diễn biến lũ và cũng như các cách thích nghi khác (như việc chuẩn bị kê lại nhà cửa, nâng nền, không trồng lúa trong mùa lũ).

Trích dẫn: Lê Đào Nhật Tân, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Văn Triển, Võ Thị Phương Linh, Phạm Thanh Vũ và Văn Phạm Đăng Trí, 2017. Đánh giá khả năng thích nghi với lũ của người dân vùng đê bao khép kín - Trường hợp nghiên cứu ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 159-165.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...