Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 75-77
Tác giả: Phan Văn Thơm
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/09/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

The losses of cereals in process of harvesting and storage

Từ khóa:

Sau thu hoạch, tồn trữ, lương thực, mất mát, sự hô hấp, vi sinh vật, sâu mọt, loài gậm nhấm

Keywords:

Post harvest, storage, cereals, losses, respiration, microorganism, insect pests, rodent

ABSTRACT

Postharvest loss of cereals in our country is still high, about 15 ? 20% of total cereals production. Postharvest loss happens not only in the fields, but also by respiration, microorganism, insect, pests and rodent. This paper discusses about post harvest loss of cereals by respiration.

TóM TắT

Việc thu hoạch và tồn trữ lương thực ở nước ta còn tổn thất quá lớn, có thể từ 15 ? 20 % tổng số lượng lương thực. Có nhiều nguyên nhân gây mất mát nhưng chủ yếu là do quá trình trên đồng ruộng, do hô hấp của hạt, do vi sinh vật, do sâu mọt và loài gặm nhấm khi tồn trữ sản phẩm. Bài viết này đề cập đến việc tính toán mất mát sau thu hoạch của hạt ngũ cốc do sự hô hấp gây ra.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 121-126
Tác giả: Phan Văn Thơm
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 156-161
Tác giả: Phan Văn Thơm
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...