Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 121-126
Tác giả: Phan Văn Thơm
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/12/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Some influent factors of constituent separation in the production of absolute alcoho

Từ khóa:

Cấu tử phân ly, cồn tuyệt đối, chưng luyện đẳng phí, chưng luyện trích ly, chưng luyện bằng muối, độ bay hơi tương đối, độ hòa tan

Keywords:

Constituent separation, absolute alcohol, azeotropic distillation, extractive  distillation, salt distillation, relative volatility, dissolution

ABSTRACT

The constituent separation should be used in the production of absolute alcohol. It is the constituent separation which has an enormous influence on the productive process of absolute alcohol.

To have an appropriate constituent dissociation, it should be based on two main methods: (1) the properties of the solution which is made of constituents in the mixture and the constituent dissociation, (2) the properties of constituents in the mixture. The results showed that CaO and The results showed that CaO and Na2CO3 were selected as constituent dissociation. If using CaO.

If using CaO during alcohol distillation, alcohol concentration could achieved 99.4%. If combined CaO and Na2CO3 together, alcohol concentration could achieve almost 100% alcohol concentration. The result of absolute alcohol concentration was confirmed by GC. The result indicates that local industry of alcohol distillation can use CaO and Na2CO3 as the mixture of constituent dissociation for distilling absolute alcohol well.       

TóM TắT

Muốn sản xuất cồn tuyệt đối, ta cần phải dùng cấu tử phân ly. Cấu tử phân ly có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình công nghệ của sản xuất cồn tuyệt đối.

Để chọn lựa cấu tử phân ly, có thể dựa vào hai phương pháp chính: (1) Dựa vào tính chất của dung dịch tạo thành bởi các cấu tử trong hỗn hợp và cấu tử phân ly, hay (2) dựa vào tính chất của các cấu tử trong hỗn hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, CaO và Na2CO3 là 2 cấu tử phân ly đã được chọn.      

Nếu quá trình chưng cất sử dụng 1 cấu tử P1 là CaO, nồng độ cồn chỉ có thể đạt được 99,4% cồn. Nếu sử dụng kết hợp 2 cấu tử P1 và P2 là Na2CO3 nồng độ cồn có thể đạt được gần như tuyệt đối 100%. Kết quả trên đã được kiểm chứng bởi  việc phân tích kiểm chứng trên GC. Kết quả trên đã chỉ ra rằng, có thể sử dụng phức hợp 2 cấu tử phân ly là CaO và Na2CO3 trong chứng cất cồn tuyệt đối.                                                                                                                                                                                            

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 156-161
Tác giả: Phan Văn Thơm
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 75-77
Tác giả: Phan Văn Thơm
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...