Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 156-161
Tác giả: Phan Văn Thơm
Tải về

ABSTRACT

During the distilation of absolute alcohol, the selection of constituent dissociation in order to change the relative evaporation of the mixture alcohol ? water is an important step. To have an appropriate constituent dissociation, it should be based on two main methods: (1) the properties of the solution which is made of constituents in the mixture and the constituent dissociation, (2) The properties of constituents in the mixture. In this research, CaO, CaSO4, C3H8O3 và Na2CO3 were selected as constituent dissociation based on the presentation in mekong delta region as well as efficiency in absolut alcohol distillation. The result showed that CaO and Na2CO3 were selected as constituent dissociation. If using CaO during alcohol distillation, alcohol concentration could achieved 99.4%. If conbined CaO and Na2CO3 together, alcohol concentration could achieve almost 100% alcohol concentration. The result of absolute alcohol concentration was confirmed by GC. The result indicates that local industry of alcohol distillation can use CaO and Na2CO3 as the mixture of constituent dissociation for distilling absolute alcohol well.       

Keywords: Constituent dissociation, solution, relative evaporation, absolute alcohol

Title: The selection of appropriate constituent dissociation to produce absolute alcohol in the local industry

                                                  TóM TắT

Trong quá trình chưng cất cồn tuyệt đối, việc lựa chọn cấu tử phân ly để làm thay đổi độ bay hơi tương đối của các cấu tử trong hỗn hợp rượu ? nước là một trong những công đoạn quan trọng. Để chọn lựa cấu tử phân ly, có thể dựa vào hai phương pháp chính: (1) Dựa vào tính chất của dung dịch tạo thành bởi các cấu tử trong hỗn hợp và cấu tử phân ly, hay (2) dựa vào tính chất của các cấu tử trong hỗn hợp. Trong nghiên cứu này, việc lựa chọn cấu tử phân ly là các hợp chất muối vô cơ như CaO, CaSO4, C3H8O3 và Na2CO3 đã được thực hiện trên cơ sở sự hiện diện các hợp chất này ở một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cần Thơ cũng như khả năng tác động vào quá trình chưng cất cồn tuyệt đối. Kết quả nghiên cứu cho thấy, CaO và Na2CO3 là 2 cấu tử phân ly đã được chọn. Nếu quá trình chưng cất sử dụng 1 cấu tử P1 là CaO, nồng độ cồn chỉ có thể đạt được 99,4% cồn. Nếu sử dụng kết hợp 2 cấu tử P1 và P2 là Na2CO3 nồng độ cồn có thể đạt được gần như tuyệt đối 100%. Kết quả trên đã được kiểm chứng bởi bởi việc phân tích kiểm chứng trên GC. Kết quả trên đã chỉ ra rằng, có thể sử dụng phức hợp 2 cấu tử phân ly là CaO và Na2CO3 trong chứng cất cồn tuyệt đối.

Từ khóa: Cấu tử phân ly, dung dịch, độ bay hơi tương đối, cồn tuyệt đối

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 121-126
Tác giả: Phan Văn Thơm
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 75-77
Tác giả: Phan Văn Thơm
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...