Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 158-167
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 159-168
Tải về
(2015) Trang: 35
Tạp chí: Feed and Feeding Management for healthier Aquaculture and profits-The 7 th Regional Aquafeed Forum hold at CanTho University, 20-23 Octorber 2015.
(2015) Trang: 314
Tạp chí: Towards sustainability, advanced technology and community enhancement -5 th IFS 2015 International Fisheries Symposium; 1 st-4th December 2015 at THe Gurney Hotel, Penang, Malaysia
(2015) Trang: 38
Tạp chí: Feed and Feeding Management for healthier Aquaculture and profits-The 7 th Regional Aquafeed Forum hold at CanTho University, 20-23 Octorber 2015.
(2014) Trang: 20
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5 2014, Can THo University, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...