Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 159-168
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Fluctuation of phytoplankton community in intensive white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) ponds referring to shrimp health status

Từ khóa:

Phytoplankton, tôm khỏe, tôm bệnh, thâm canh

Keywords:

Phytoplankton, non-effected shirmp, infected shirmp, intensive

ABSTRACT

The study of Phytoplankton community fluctuation in white shrimp ponds to determine the correlating of them with shrimp health status. The results will be used as a baseline for pond management and disease prevention. Phytoplankton was collected from 20 white shrimp Litopenaeus vannamei ponds with the densities varied from 25 to 140 inds.m-2 in Mekong delta region. 20 ponds were divided into 2 groups: infected and non-infected shrimp ponds.

The results showed that 119 species were identified in which 87 of diatoms, 10 of dinoflagellates, 11 of euglenoid 6 of green algae and 5 of blue-green algae. Diatoms contributed with the highest proportion in the community in all ponds. The densities of blue-green algae and euglenoid were high showing the eutrophic and low salinity environment. The diversity of phytoplankton in infected shrimp ponds was lower than that of non-infected ponds while the density of them was opposite. It is found that the densities of dinoflagellates, euglenoid, and blue green algae in infected shrimp ponds were higher than that of non-effected shirmp ponds. Whereas, the density of diatom in non-effected shrimp ponds was 22 times higher than that of infected ponds. There was no bloom of toxic algae in all shrimp ponds during the survey.

TO?M TĂ?T

Nghiên cứu biến động quần thể phytoplankton trong các ao tôm thẻ chân trắng nhằm xác định mối tương quan giữa chúng và sức khỏe tôm nuôi. Kết quả của nghiên cứu sẽ là dữ liệu cơ bản cho việc quản lý ao nuôi và phòng bệnh cho tôm. Phytoplankton được thu từ 20 ao tôm thẻ Litopenaeus vannamei với mật độ biến động từ 25 đến 140 con/m2 ở các vùng nuôi thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm 2 nhóm ao: ao tôm khỏe và ao tôm bệnh.

Kết quả đã xác định được 119 loài tảo, trong đó có 87 loài thuộc ngành tảo khuê, 10 loài tảo giáp, 11 loài tảo mắt, 6 loài tảo lục và 5 loài thuộc ngành tảo lam. Tảo khuê là ngành tảo chiếm ưu thế ở tất cả các ao nuôi tôm. Mật độ tảo lam và tảo mắt cao cho thấy ao nuôi có nồng độ muối thấp và môi trường giàu dinh dưỡng. Thành phần loài tảo ở ao tôm bệnh thấp và ngược lại mật độ tảo lại cao hơn so với ao tôm khoẻ. ở các ao tôm bệnh, mật độ các ngành tảo giáp, tảo mắt,  tảo lam đều cao hơn so với ao tôm khoẻ và cao nhất là tảo lam. Trong khi đó, ở ao tôm khoẻ mật độ tảo khuê cao gấp 22 lần so với ao tôm bệnh. Không có hiện tượng nở hoa của tảo độc ở các ao tôm trong suốt quá trình nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 158-167
Tải về
(2015) Trang: 35
Tạp chí: Feed and Feeding Management for healthier Aquaculture and profits-The 7 th Regional Aquafeed Forum hold at CanTho University, 20-23 Octorber 2015.
(2015) Trang: 314
Tạp chí: Towards sustainability, advanced technology and community enhancement -5 th IFS 2015 International Fisheries Symposium; 1 st-4th December 2015 at THe Gurney Hotel, Penang, Malaysia
(2015) Trang: 38
Tạp chí: Feed and Feeding Management for healthier Aquaculture and profits-The 7 th Regional Aquafeed Forum hold at CanTho University, 20-23 Octorber 2015.
(2014) Trang: 20
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5 2014, Can THo University, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...