Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 158-167
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/10/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

Title:

Effect of temperature, density and type of algae on the filtration rate of blood-cockle (Anadara granosa)Linne,1758

Từ khóa:

Tốc độ lọc, tỷ lệ cho ăn, sò huyết, tảo

Keywords:

Filtration rate, feeding rate, blood-cockle, algae

ABSTRACT

Filtration rate and Feeding rate of blood-cockle Anadara granosa was determined in four temperature (20 oC, 25 oC, 30oC and 35 oC); four densities (104, 105, 106 and 5ì106 cell/ml) and three kinds of algae (Isochrysis, Tetraselmis, Chaetoceros). Using indirect method by measuring algae densities to identify filtration and feeding rate, in this study blood-cockle has 4 ? 5 gr/ind, 2.23cm mean size. The results showed that filtration and feeding rate depended on environment condition, food content and kinds of food. Filtration and feeding rate was the highest with Tetraselmis used as food. The result also revealed that when temperature and density of algae increased, so did their filtration rate. 

TóM TắT

Tốc độ lọc và tỷ lệ cho ăn của sò huyết Anadara granosa được đo ở 4 nhiệt độ khác nhau (20 oC, 25 oC, 30 oC và 35 oC), 4 mật độ tảo (104 tb/ml, 105 tb/ml, 106 tb/ml và 5ì106 tb/ml) và 3 loại tảo khác nhau (Isochrysis, Tetraselmis, Chaetoceros). Sử dụng phương pháp đo gián tiếp bằng cách đo mật độ tảo để xác định tốc độ lọc và tỷ lệ cho ăn của sò huyết. Trong nghiên cứu này, sò có trọng lượng từ 4 - 5 g/con, kích thước trung bình 2,23 2,23±008 cm. Kết quả cho thấy tốc độ lọc và tỷ lệ cho ăn của sò A. granosa phụ thuộc vào điều kiện môi trường, hàm lượng thức ăn và loại thức ăn. Tốc độ lọc của sò đạt cao nhất khi sử dụng tảo Tetraselmis làm thức ăn, đồng thời khi nhiệt độ tăng, mật độ tảo tăng thì tốc độ lọc của sò cũng tăng lên.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 159-168
Tải về
(2015) Trang: 35
Tạp chí: Feed and Feeding Management for healthier Aquaculture and profits-The 7 th Regional Aquafeed Forum hold at CanTho University, 20-23 Octorber 2015.
(2015) Trang: 314
Tạp chí: Towards sustainability, advanced technology and community enhancement -5 th IFS 2015 International Fisheries Symposium; 1 st-4th December 2015 at THe Gurney Hotel, Penang, Malaysia
(2015) Trang: 38
Tạp chí: Feed and Feeding Management for healthier Aquaculture and profits-The 7 th Regional Aquafeed Forum hold at CanTho University, 20-23 Octorber 2015.
(2014) Trang: 20
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5 2014, Can THo University, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...