Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2019) Trang: 326-331
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) tại các đơn vị sản xuất dịch vụ thuộc Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Cụ thể, bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả và điều tra bằng bản khảo sát nhằm đánh giá hoạt động trong chu trình kế toán tại các nhóm đơn vị đang áp dụng chế độ kế toán khác nhau: nhóm đơn vị áp dụng CĐKTDN và nhóm đơn vị áp dụng CĐKT hành chính sự nghiệp. Từ những đánh giá trên, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện HTTTKT tại các đơn vị được nghiên cứu.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...