Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
80 (2017) Trang: 2818–2824
Tạp chí: Journal of Natural Products

Thirteen C-methylated flavonoid glycosides (113), along with 15 previously known flavonoids (1428), were isolated from rhizomes of Pentarhizidium orientale. Among these compounds, matteuorienates D–K (18) were obtained as analogues of matteuorienates A–C (1416), which contain a characteristic 3-hydroxy-3-methylglutaryl (HMG) moiety. The structures of 113 were characterized by spectroscopic analysis and chemical derivatization. The isolates were evaluated for their antiviral activities against influenza virus (H1N1), with compounds 21222325, and 26showing inhibitory effects (IC50 of 23.9–30.3 μM) against neuraminidases.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...