Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 223-238
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 02/03/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

The legislations on medical malpractice of doctors in Belgium and England

Từ khóa:

Bồi thường thiệt hại, bồi thường thiệt hại không cần chứng minh lỗi, lỗi cẩu thả trong khám và chữa bệnh, nghĩa vụ khám chữa bệnh, thiệt hại, vi phạm nghĩa vụ khám chữa bệnh

Keywords:

Breach of duty, compensation for damage, damage, duty in diagnosis, and treatment, medical malpractice in diagnois and treatment, no-fault compensation

ABSTRACT

Health practitioners who give diagnosis and treat treatment – called doctors in the scope of this research – are highly clarified among the noble proefessions. However, similar to other professions, if they negligently cause omissions, they must be responsible for the damage. Medical malpractice is defined as any act or omission by a physician during treatment of a patient that deviates from accepted norms of practice in the medical community and causes an injury to the patient (translated from the definition of Medical malpractice, abbrreviated MM). MM is a problem occurring all over the world in different levels. In this study, on the basis of the general provisions of the MM generally applied in the Member States of the European Union, the study is to focus on analyzing and comparing the two legal systems of Belgium and England. Whereby, the following contents will be studied on negligent omissions, the elements which establish doctor’s liability, the common negligent omissions, and systems of compensation for damage. The research shows that although the Belgian and English legislations have similarities, there are differencies to adjust the malpractice of the doctors.

TÓM TẮT

Người hành nghề khám và chữa bệnh – được gọi chung là bác sĩ trong phạm vi nghiên cứu này – được tôn quý trong số những người hành nghề cao quý. Mặc dù vậy, không khác những cá nhân làm việc có chuyên môn khác, họ cũng phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả từ sai phạm mà họ gây ra. Sai sót y tế được định nghĩa là bất kỳ hành động hoặc sự bỏ sót nào của bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh nhân lệch khỏi các quy tắc được chấp nhận về thực hành trong cộng đồng y tế và gây ra thiệt hại cho bệnh nhân  (được dịch từ Định nghĩa Medical malpractice, viết tắt MM). MM là một vấn đề xảy ra khắp nơi trên thế giới với những mức độ khác nhau. Trong phần nghiên cứu này, trên nền tảng những quy định chung của MM được áp dụng tại các nước thành viên trong khối Liên Minh Châu Âu, nghiên cứu còn tập trung phân tích và so sánh hai hệ thống pháp luật của Bỉ và Anh. Theo đó, nghiên cứu còn tập trung giới thiệu những nội dung chính sau: lỗi do sự cẩu thả, những yếu tố cấu thành trách nhiệm của bác sĩ, một số loại hành vi vi phạm phổ biến và hình thức bồi thường thiệt hại. Qua nghiên cứu cho thấy, tuy hai hệ thống pháp luật Bỉ và Anh có những điểm tương đồng nhưng cũng có những quy định khác nhau để điều chỉnh hành vi sai sót của bác sĩ.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Bảo Anh, 2018. Quy định pháp luật về hành vi sai sót trong y khoa đối với bác sĩ tại Bỉ và Anh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6D): 233-238.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 131-137
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...