Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 80-89
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Designing & making disk mill machine using motor of 1 kW

Từ khóa:

Máy nghiền, máy nghiền đĩa, thiết kế máy nghiền đĩa

Keywords:

Mill  machine, disk mill  machine, disk mill  machine design

ABSTRACT

The authors of Collegeof Technology(Can Tho University? Vietnam) have been designed and made disk mill grinding machine using motor of 1 kW for training. Machine has dimension of (650 mm x 320 mm x 1.250 mm), theoretic productivity (Glt) of 69,89 kg/h (dimension materials after milling (d), according to design objective is d = 0,1á0,04 mm). The machine had been run, of  paddy (revolution (n) = 1400 revolution per minute (rpm), 3 times of running) realistic productivity of Gtt = 13,09 kg/h (d met the objective), for corn (n = 1400 rpm, 3 times) Gtt = 50 kg/h (d not met the objective, but fulfilment for feed), for corn (rpm = 1400, 4á5 times) Gtt = 17,22 kg/h (d not met the objective), for corn (n = 700 rpm, 4 times) Gtt = 5,83 kg/h (d met the objective). The machine had been also run with wet materials.

TóM TắT

Tác giả của Khoa Công nghệ (Trường Đại học Cần Thơ ? Việt Nam) đã tính toán, thiết kế và chế tạo máy nghiền đĩa, sử dụng động cơ 1 kW cho phục vụ giảng dạy. Máy có kích thước (650 mm x 320 mm x 1.250 mm), năng suất lý thuyết (Glt) là 69,89 kg/h (kích thước của sản phẩm nghiền (d), theo mục tiêu đặt ra là d = 0,1á0,04 mm). Chạy thử nghiệm, với lúa (số vòng quay (n)= 1400 vòng/phút (vòng/ph - rpm), 3 lần chạy), máy có năng suất thực tế là Gtt = 13,09 kg/h (d đạt yêu cầu), với bắp (n = 1400 rpm, 3 lần chạy) máy có  Gtt = 50 kg/h (d không đạt yêu cầu, nhưng đáp ứng được các yêu cầu của thức ăn gia cầm), và (4á 5) lần chạy (với cùng số vòng quay) máy có  Gtt = 17,22 kg/h (d không đạt yêu cầu), với (n = 700 rpm, 4 lần chạy) máy có  Gtt = 5,83 kg/h (d đạt yêu cầu). Máy có thể chạy được cả với nguyên liệu ướt.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...