Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/09/2013

Ngày chấp nhận: 23/12/2013

 

Title:

Nitrogen adsorption capacity of biochar in soil under the aerobic incubation

Từ khóa:

Biochar, tro, vỏ trấu, ủ háo khí, sự hấp phụ đạm

Keywords:

Biochar, ash, rice husk, aerobic incubation, nitrogen adsorption capacity

Abstract

Objective of the study was to investigate the NH4+ adsorption capacity by biochar a product from rice husks. Concentration of NH4+ and NO3? was investigated in 7 treatments: (1) Soil, (2) Soil+Urea, (3) Biochar+Urea, (4) Soil+Urea+Biochar 15 t/ha, (5) Soil+Urea+Biochar 30 t/ha, (6) Ash+Urea, and (7) Soil+Urea+Ash, with 3 replications at the incubation time of 1 day, 1, 2, 4, 8 and 12 weeks after incubation. Results showed that Biochar and Ash application was able to increase the adsorption of NH4+ (9.6 -11.1% of urea added); however, the amount of adsorption was lower after that due to nitrification during the aerobic incubation. The increase of biochar application from 15 to 30 t/ha gave little effect on the soluble and exchangeable N in soils with time. Further study should be conducted for better understanding the N adsorption capacity by biochar and ash under the anaerobic incubation, and the volatilization of NH3 when urea was applied directly on biochar under field condition as well as in the relationships with the NH4+, NH3 adsorption characteristics of biochar.

Tóm tắt

Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát khả năng hấp phụ đạm dạng NH4+ của biochar được sản xuất từ trấu. Hàm lượng đạm NH4+ và NO3? hòa tan và trao đổi được khảo sát ở 7 nghiệm thức: (1) Đất, (2) Đất + Urê, (3) Biochar + Urê, (4) Đất + Urê + Biochar 15 tấn/ha, (5) Đất + Urê + Biochar 30 tấn/ha, (6) Tro + Urê, (7) Đất + Urê +Tro 30 tấn/ha với 3 lần lặp lại vào các thời điểm 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 4 tuần, 8 tuần, và 12 tuần sau khi ủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy. Việc bón Biochar và Tro vào đất ở 1 ngày sau khi ủ làm gia tăng sự hấp phụ đạm dạng NH4+(9,6 -11,1% so với lượng đạm bón vào), tuy nhiên sự hấp phụ này giảm sau đó do dễ bị nitrat hóa trong điều kiện ủ thoáng khí. Khi gia tăng hàm lượng Biochar từ 15 tấn/ha đến 30 tấn/ha ở nghiệm thức có đất và Urê đã không ảnh hưởng nhiều đến sự hấp phụ đạm theo thời gian. Đề nghị tiếp tục khảo sát thêm sự hấp phụ đạm trong điều kiện ủ yếm khí và sự bay hơi đạm dạng NH3 do pH tăng khi bón urê trực tiếp vào biochar trong điều kiện ngoài đồng, cũng như sự tương tác với tính chất hấp phụ NH4+ và NH3 của biochar.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 370-379
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 40-49
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 80-87
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa, ,
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2015) Trang: 207-220
Tạp chí: Hội thảo quốc gia: Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển ở Việt Nam . TP HCM này 28/05/2015
1 (2012) Trang: 114
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 447
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tạp chí: CAAB 2012
(2008) Trang:
Tạp chí: Oral presentation proceedings of “The fourth International Symposium on Southeast Asian Water Environment” December 6-8, 2006 Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...