Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 370-379
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tải về

Abstract

Many factors affect the  release of toxic metals to the environment in which oxidation of Sulfidic material is the important mechanism. Objectives of the study was to assess potential release of toxic metals As, Ni, Cr from sulfidic material in 15 Sulfidic soil samples in C horizon of different Acid Sulfate Soils (ASS) groups and non-acid alluvial soils by oxidation the samples at 60% water holding capacity in 3 weeks and 3 months. Results showed that the medians of the maximum content of metals after incubation were 1.19ppm As, 15.82 ppm Ni, 4.91ppm Cr. The medians of metal release in comparison to content of these metals in fresh samples were 0.7 ppm As, 7.61 ppm Ni, và 2.95ppm Cr. Maximum content of As, Cr after incubation was correlated with total sulfur content, except for Ni;  showing the release of metal was mostly originated from sulfidic materials and was not related to the classification of different ASS groups. It is suggested from the study that activities which cause oxidation of Sulfidic material in ASS or in non-ASS which has Sulfidic materials should now seriously be considered to stop further deterioration of water resources.

Keywords: toxic metal, Acid Sulfate Soils,MekongDelta, sulfidic materials

Title: Release of toxic metals As, Ni, Cr from sulfidic materials in Acid Sulfate Soils at Long Xuyen Quadrangle,MekongDelta-Vietnam

Tóm tắt

Sự phóng thích các kim loại độc vào nguồn nước tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó sự  oxi hoá các vật liệu sulfide kim loại quyết định tiềm năng phóng thích các kim loại này vào nước. Do đó, đề tài được thực hiện nhằm khảo sát sự phóng thích kim loại ở 15 mẫu đất tầng C của các nhóm đất phèn hoạt động, phèn tiềm tàng và đất phù sa khi bị oxi hóa bằng cách ủ mẫu ở 60% ẩm độ bão hòa trong 3 tuần  và 3 tháng so sánh với mẫu đối chứng là mẫu đất tươi. Kết quả nghiên cứu cho thấy số trung vị của hàm lượng kim loại tối đa sau khi ủ là 1,19ppm As, 15,82 ppm Ni, 4,91ppm Cr. Số trung vị của hiệu số phóng thích kim loại so với đất tươi là 0,7 ppm As, 7,61 ppm Ni, và 2,95ppm Cr. Hàm lượng As,  Cr có tương quan với hàm lượng S tổng số trong vật liệu sulfidic, ngoại trừ Ni; cho thấy sự phóng thích kim loại có nguồn gốc từ các vật liệu sulfide và phụ thuộc vào hàm lượng các hợp chất sulfide ở tầng sinh phèn, không phụ thuộc vào sự xếp loại các nhóm đất phèn nông, sâu hay nhóm đất phù sa. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các hoạt động làm oxi hóa đất phèn nặng, đất phèn tiềm tàng và tầng sulphidic xuất hiện sâu trong nhóm đất phù sa sẽ làm phóng thích một lượng lớn kim loại nặng vào môi trường nên cần thận trọng, cân nhắc giữa lợi ích kinh tế và tác động môi trường, giữa lợi ích trước mắt và lâu dài.

Từ khóa: kim loại nặng, đất phèn, Đồng Bằng Sông Cửu Long, vật liệu sulfidic

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 40-49
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 80-87
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa, ,
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2015) Trang: 207-220
Tạp chí: Hội thảo quốc gia: Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển ở Việt Nam . TP HCM này 28/05/2015
1 (2012) Trang: 114
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 447
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tạp chí: CAAB 2012
(2008) Trang:
Tạp chí: Oral presentation proceedings of “The fourth International Symposium on Southeast Asian Water Environment” December 6-8, 2006 Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...