Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
695 (2017) Trang: 233-237
Tạp chí: Journal of Alloys and Compounds

We report on the preparation of graphite-like carbon-coated ZnO nanoparticles by ball milling a powder mixture of ZnO and C. Magnetic measurements indicated that carbon coating can strongly enhance the room-temperature ferromagnetism of ZnO nanoparticles, depending on preparation conditions. This enhancement may stem from robust ferromagnetism at the ZnO/C interface. The origin of interfacial ferromagnetism is attributed to crystallographic defects at the surface of ZnO crystals which are stabilized by the carbon shell layer.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...