Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 10-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/01/2019

Ngày nhận bài sửa: 24/05/2019

Ngày duyệt đăng: 30/08/2019

 

Title:

Isolation and selection of antibacterial endophytic bacteria from cutleaf ground cherry (Physalis angulata L.) in Can Tho city area

Từ khóa:

Bacillus sp, cây dược liệu, khả năng kháng khuẩn, kháng kháng sinh, thù lù cạnh, vi khuẩn nội sinh

Keywords:

Antibacterial activity, antibiotic resistance, Bacillus sp, endophytic bacteria, medical plants, Physalis angulata L

ABSTRACT

The objective of this study was to isolate antibacterial endophytic bacteria from Physalis angulata L. Samples of roots, stems, leaves and fruits of Physalis angulata L from Ninh Kieu District in Can Tho City were used as materials to isolate bacteria. Antibacterial activity was tested by disc diffusion method. The results showed a total of 62 antibacterial endophytic bacteria were isolated from Physalis angulata L. Twenty five strains had the ability against Aeromonas hydrophila, 20 strains were  active  against  Escherichia  coli, and 13 strains  showed  antibacterial  activity against Staphyloccocus aureus. In addition, the results of the test about antibiotic resistance ability of the best 12 antimicrobial strains showed that 12 tested strains were able to resist to Streptomycin at various concentration varied from 0.125 to 256 mg.L-1. Eleven strains were able to resist to Penicillin V at various concentration ranked from 0.125 to 0.5 mg.L-1 and eight out of 12 strains showed their resistant to Cephalexin at various concentration varied between 0.125 to 256 mg.L-1. Based on recording of 16S rRNA gene sequences, these three bacterial strains including DL19, DR7 and DTR12 belong to Bacillus, Enterobacter and Bacillus and have a closest relationship to Bacillus amyloliquefaciens NBRC 15535, Enterobacter cloacae DSM 30054 and Bacillus subtilis IAM 12118, respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập vi khuẩn nội sinh trong cây Thù lù cạnh đã có chức năng kháng khuẩn. Các mẫu rễ, thân, lá và trái của cây Thù lù cạnh ở khu vực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được dùng làm nguyên liệu để phân lập vi khuẩn. Hoạt tính kháng khuẩn được khảo sát bằng phương pháp khuếch tán qua giấy lọc. Kết quả cho thấy tổng cộng có 62 dòng vi khuẩn nội sinh từ cây thù lù đã được phân lập. Trong đó, 25/62 dòng có khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh Aeromonas hydrophila, 20/62 dòng kháng vi khuẩn Escherichia coli, 13/62 dòng kháng vi khuẩn Staphyloccocus aureus. Ngoài ra, kết quả khảo sát 12 dòng vi khuẩn kháng khuẩn cao nhất đối với khả năng kháng thuốc kháng sinh cho thấy 12 dòng vi khuẩn thử nghiệm đều có khả năng kháng Streptomycin ở nồng độ từ 0,125-256 mg.L-1, 11 dòng có khả năng kháng Penicillin V với nồng độ từ 0,125-0,5 mg.L-1 và 8/12 dòng có khả năng kháng Cephalexin ở nồng độ từ 0,125-256 mg.L-1. Kết quả định danh thông qua trình tự 16S-rRNA cho thấy 3 dòng vi khuẩn DL19, DR7 và DTR12 lần lượt thuộc chi Bacillus, Enterobacter và Bacillus, có quan hệ gần gũi nhất tương ứng với loài Bacillus amyloliquefaciens NBRC 15535, Enterobacter cloacae DSM 30054 và Bacillus subtilis IAM 12118.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thúy Duy, Nguyễn Hữu Hiệp, Đinh Thị Thái Hà và Đỗ Thị Nhứt, 2019. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn nội sinh trong cây Thù lù cạnh (Physalis angulata L.) có khả năng kháng khuẩn ở khu vực thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4B): 10-20.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...