Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
87 (2016) Trang: 1545–1553
Tạp chí: Animal Science Journal

Thirty-six Holstein-Friesian crossbred lactating dairy cows were used to determine the effects of linseed oil supplementation on performance and milk fatty acid (FA) profile. Three treatments were as follows: basal diet (56:44 Roughage:concentrate [R:C] ratio, dry matter basis) supplemented with 500 g of palm oil as control (PO), 500 g mixture (1:1, w/w) of palm oil and linseed oil (POLSO) and 500 g of linseed oil (LSO). The LSO supplementation had no effects on total dry matter intake (DMI), milk yield and milk composition. Compared to control cows, cows supplemented with LSO increased milk concentrations of cis-9,trans-11 conjugated linoleic acid (CLA) and n-3 FA (P < 0.05), particularly C18:3n-3, C20:5n-3 and C22:6n-3. Feeding LSO reduced concentrations of milk short- and medium-chain saturated fatty acids (P < 0.05) while it increased concentration of milk unsaturated fatty acids (P < 0.05). Milk proportions of n-3 FA increased, whereas n-6/n-3 ratio decreased in the LSO as compared with the control (P < 0.05). In conclusion, supplementing dairy cows' diet based on corn silage with LSO at 500 g/day could improve the nutritional value of milk with potential health-beneficial FA without detrimental effect on milk composition or cow's performance.

 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...