Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
30 (2020) Trang: 221-230
Tạp chí: Communication in Physics

We will show that the recent experimental value of the  anomalous magnetic moment (AMM) of the charged lepton $\mu$, denoted   as $a_{\mu}\equiv (g-2)_{\mu}/2$, can be explained successfully in  a  3-3-1 model with right handed neutrinos adding new heavy  $SU(3)_L$ neutrino singlets.  Allowed regions satisfying the recent AMM data  are illustrated numerically.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...