Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 68-75
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/10/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Application of one-dimensional hydrodynamic model to assess the historical saline intrusion dynamics and to predict the future dynamics in the main river network in the Tra Vinh province

Từ khóa:

Động thái xâm nhập mặn, mực nước biển dâng, suy giảm lưu lượng thượng nguồn, mô hình toán thủy lực

Keywords:

Salinity intrusion dynamics, sea level rise, upstream flow decline, hydrodynamic model

ABSTRACT

Salinity intrusion is one of the major problems currently faced in the Vietnamese Mekong Delta (VMD). The sluices, built to prevent salinity intrusion to protect rice cultivation, were converted to sea-water intakes for aquaculture production leading to heavy salinity intrusion in different areas in Tra Vinh. This study was done to assess historical salinity intrusion dynamics within the main river system in Tra Vinh and to predict future changes due to projected sea level rise (SLR) and declined upstream flows. A hydrodynamic model (MIKE-11) constructed by using available topographical data in 2005 when a baseline scenario was developed to compare with any changes in salinity intrusion in the year 2020 and 2030. The simulated results of the study showed that with the impacts of SLR, saline intrusion could be found futher inland; however, if the sluices were operated as designed, sline intrusion could be alleviated.

TóM TắT

Xâm nhập mặn là một trong những vấn đề lớn mà người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt. ở Trà Vinh, với việc tự phát mở rộng nuôi trồng thủy sản (NTTS), hệ thống các công trình thủy lợi (CTTL) (được thiết kế ban đầu nhằm hạn chế XNM) đã được vận hành theo hướng lấy nước mặn để NTTS làm cho mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Trong nghiên cứu này, mô hình thủy động lực học một chiều (MIKE-11) được áp dụng để đánh giá tình hình XNM trên hệ thống sông chính thuộc tỉnh Trà Vinh và dự báo sự XNM do nước biển dâng (NBD) và suy giảm lưu lượng nước thượng nguồn trong tương lai. Mô hình được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu năm 2005; đây là kịch bản gốc để đánh giá tính chính xác của mô hình được áp dụng và so sánh với các kịch bản dự báo XNM vào các năm 2020 và 2030.  Kết quả mô phỏng cho thấy trong điều kiện NBD, mặn sẽ xâm nhập sâu vào trong các hệ thống sông / kênh; mặc dù vậy, nếu các cống được vận hành theo thiết kế ban đầu thì XNM có thể được hạn chế.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...