Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 1-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/06/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Effect of salinity on growth performance and cortisol level of cultured Tra striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, cortisol, tăng trưởng, độ mặn, stress

Keywords:

striped catfish, growth performance, cortisol, salinity, stress

ABSTRACT

Study was carried out to access the effects of salinity on physiological processes and growth performance of striped catfish under the impacts of global climate change. Juvenile striped catfish were acclimated with salinity condition within a suitable time and were distributed in 6 treatments including control, 2, 6, 10, 14 and 18 ppt of salinity. Results showed that fish had a highest survival rates in salinity condition from 2-10 ppt. Fish in 6 ppt treatment had high growth performance, low FCR and high survival rate (p<0.05). Fish cultured in high saline water, 14 and 18 ppt, showed low weight gain and survival rate. Plasma cortisol levels of fish in high salinity levels were significantly higher than others (p<0.05) which can led fish dealing with stressful condition; fish consume more energy to face to stressor instead  of growth.

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá những ảnh hưởng đến quá trình sinh lý và sự tăng trưởng của cá tra khi có sự tăng lên của độ mặn dưới sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Cá tra giống đã được thuần dưỡng độ mặn theo thời gian thích hợp được bố trí ngẫu nhiên vào 6 nghiệm thức gồm đối chứng, 2, 6, 10, 14 và 18?. Kết quả cho thấy cá sống trong điều kiện độ mặn từ 2-10? cho tỉ lệ sống cao nhất. Cá ở nghiệm thức 6? có tốc độ tăng trưởng cao, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp và có tỉ lệ sống cao (p<0,05). Cá nuôi trong điều kiện độ mặn cao, 14 và 18?, cho tăng trưởng và tỉ lệ sống thấp. Nồng độ cortisol trong máu cá ở độ mặn cao thì rất cao, nhằm ứng phó với điều kiện stress; cá tốn năng lượng để ứng phó với stress thay vì tăng trưởng.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...