Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 19-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/07/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Effects of different flocculated algae on the growth and survival rate of juvenile hard clam Meretrix lyrata

Từ khóa:

Meretrix lyrata, Nannochloropsis, Chaetoceros

Keywords:

Meretrix lyrata, Nannochloropsis, Chaetoceros

ABSTRACT

This study was conducted to determine the chemicals which was applied to flocculate of Nannochloropsis and Chaetoceros to feed juvenile hard-clam Meretix lyrata. The experiment included 6 treatments and three replicates per each. Juvenile clams (SL: 18.69 ± 2.07 mm) were cultured in 50 liter plastic tank with the density of 30 individuals per tank. Nannochloropsis and Chaetoceros were flocculated by three different chemicals such as FeCl3, Al2(SO4)3, NaOH; and daily algal density diet were 30,000 cells/ml. After 90 days of culture, the highest survival rate (15.63%) presented in Chaetoceros flocculated by Al2(SO4)3, significant difference from the other treatments (p<0.05). Lowerest survival rates (0%) was observed in Nannochloropsis flocculated by Al2(SO4)3 and Nannochloropsis flocculated by NaOH. Clam growth was not significant difference among treatments (p>0.05). Results from this study showed that Chaetoceros algae are considered more suitable for juvenile clams than Nannochloropsis after flocculation.

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm xác định loại hóa chất sử dụng để lắng tảo Chaetoceros và Nannochloropsis làm thức ăn cho nghêu giống Bến Tre (Meretrix lyrata). Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Nghêu giống (chiều dài:18,69±2,07 mm) được bố trí trong bể nhựa 50 lí với mật độ 30 con/bể. Thức ăn sử dụng là tảo Nannochloropsis và Chaetoceros được lắng bởi 3 loại hóa chất khác nhau là FeCl3, Al2(SO4)3 và NaOH, mật độ tảo cho ăn hàng ngày là 30.000 tb/ml. Sau 90 ngày thí nghiệm, nghiệm thức Chaetoceros lắng Al2(SO4)3) đạt tỷ lệ sống cao nhất (15,63%) khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Tỷ lệ sống thấp nhất (0%) ở nghiệm thức Nannochloropsis lắng Al2(SO4)3 vàNannochloropsis lắng NaOH. Tăng trưởng của nghêu ở các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Nghiên cứu cho thấy tảo Chaetoceros được xem là thức ăn thích hợp cho nghêu giống hơn tảo Nannochloropsis sau khi lắng.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...