Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 36-42
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/08/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Screening of antioxidant activities of some brown algae species Sargassum collected inKhanh Hoa,Viet Nam

Từ khóa:

Kháng oxy hóa, rong nâu, DPP,  phlorotannin,  Sargassum

Keywords:

Antioxidant, brown algae, DPPH,  phlorotannin, Sargassum

 

ABSTRACT

This paper presents the screening result of antioxidant activites of 5 brown algae species S. angustifolium, S. aemulum, S. assimile, S. feldmanii and S. ilicifolium in Khanh Hoa province. Antioxidant activities were researched on total antioxidant, reducing power and DPPH activities. Simultaneously, phlorotannin/ polyphenol content in these algae species was showed. These species were collected during their reproductive maturity. The result showed phlorotannin/ polyphenol in S. angustifolium is highest. In the researched species, reducing power activity is stronger than other activities and reducing power activity of S. angustifolium is highest. DPPH radical scavenging activity oscillate from 50% - 96%.

TóM TắT

Bài báo này thể hiện kết quả sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa của 5 loài rong nâu S. angustifolium, S. aemulum, S. assimile, S. feldmanii và S. ilicifolium ở tỉnh Khánh Hòa. Hoạt tính chống oxy hóa được đánh giá dựa trên các hoạt tính chống oxy hóa tổng, khử Fe và DPPH. Đồng thời cũng chỉ ra hàm lượng phlorotannin/ polyphenol tương ứng ở trong các loài rong này. Những loài này được thu mẫu vào thời gian thành thục sinh sản của chúng. Kết quả cho thấy hàm lượng phlorotannin/ polyphenol ở rong S. angustifolium là cao nhất. ở 5 loài nghiên cứu, hoạt tính khử Fe thể hiện mạnh hơn các hoạt tính khác, hoạt tính khử Fe của S. angustifolium là cao nhất. Hoạt tính bắt gốc tự do DPPH dao động trong khoảng 50% - 96%.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...