Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 58-66
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/08/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Diversity of lactic acid bacteria isolated from ?Com me? collected from different ecological regions in Mekong Delta

Từ khóa:

16S rDNA, Lactobacillus, probiotic, đa dạng sinh học, vi khuần acid lactic

Keywords:

16S rDNA, Lactobacillus., probiotic, biodiversity, acid lactic bacteria

 

ABSTRACT

Sixty five microbial isolates were isolated on MRS medium from eighteen ?Com me? products collected in six provinces of The Mekong Delta. Their colonies were round, smooth white to translucent and their shapes were short rod to long rod, single or double or chained. All Gram +, catalase negative, oxidase negative, indole-negative, unable to move. They were capable of lactic fermentation from 10-20g/l. Eighteen isolates which had high lactic fermentation were identified by PCR technique with the primer pairs 8F and 1391R. Six isolates that were capable of production high acid lactic were chosen to sequence the 16S region. The results of Blast showed that B3.21n, AG.4, S3.111,  K1.61, TCM1.42 and TA6 isolates were similar to L. plantarum strain 0100,   L. fermentum strain 6-1-2, L. paracasei strain ATCC 25302, L. casei strain 0105 L. paracasei subsp. paracasei   strain BCRC 12193, and    L. plantarum strain ABRIINW-BL3, respectively.

TóM TắT

Sáu mươi lăm dòng vi khuẩn được phân lập trên môi trường MRS từ 18 mẫu cơm mẻ ở ba vùng sinh thái của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Phần lớn khuẩn lạc của chúng có dạng tròn, láng màu trắng đục đến trắng trong và những dòng vi khuẩn này có dạng que ngắn đến que dài, đơn hoặc kết đôi hoặc kết chuỗi. Tất cả vi khuẩn đều Gram dương, Catalase âm tính, Oxidase âm tính, Indole âm tính, không có khả năng chuyển động. Chúng có khả năng lên men lactic từ 10 ? 20g/l.  Giải trình tự 6/65 dòng đại diện cho sáu tỉnh có khả năng lên men lactic cao. Kết quả so sánh trình tự tương đồng cho thấy Các dòng B3.21n, AG.4, S3.111,  K1.61, TCM1.42 và TA6 tương đồng với các dòng tương ứng trên cơ sở dữ liệu NCBI gồm: L. plantarum strain 0100, L. fermentum strain        6-1-2, L. paracasei strain ATCC 25302, L. casei strain 0105                 L. paracasei subsp. paracasei strain BCRC 12193 và L. plantarum strain ABRIINW-BL3.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...