Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 214-222
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/11/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Stimulation of specific immune response in stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) by using Chondroitinase mutated Edwardsiella ictaluri bacteria

Từ khóa:

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), Edwardsiella ictaluri, vắc-xin

Keywords:

Pangasianodon hypophthalmus, Edwardsiella ictaluri, vaccine

abstract

The ability to stimulate specific immune response in stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) of Edwardsiella ictaluri bacterial strain mutated chondroitinase (CH) gene was studied. Antibody generated by group soaked with mutated bacteria at a density of 2,1x108 CFU/mL was significant higher (p<0.05) compared to groups soaking at a density of 2,1x107, 2,1x106 CFU/mL and control groups. The relative percentage survival (RPS) value was 39%. Significant higher antibody was generated in group soaked with mutated bacteria for 30 minutes compared to group that were soaked 20, 10 minutes and control groups. The obtained RPS value was 29.5%. There was no structural change in liver and kidney of fish in groups soaking with mutated bacteria but necrosis in many parts of liver and kidney of moribund fish after injection with pathogenic strain.

TóM tắt

Khả năng kích thích miễn dịch đặc hiệu kháng bệnh gan thận mủ ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) của chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri đột biến gen chondroitinase (CH) được thử nghiệm. Hàm lượng kháng thể được tạo ra khi ngâm cá với mật độ vi khuẩn đột biến gen CH là 2,1x108 CFU/mL cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với các mật độ ngâm 2,1x107 và 2,1x106 CFU/mL và nghiệm thức đối chứng. Tỉ lệ bảo hộ tương đối (RPS) đạt được là 39%. Hàm lượng kháng thể tạo ra khi ngâm cá với vi khuẩn đột biến trong 30 phút nhiều hơn so với ngâm 20 phút, 10 phút và nghiệm thức đối chứng. Tỉ lệ sinh tồn tương đối (RPS) đạt được là 29.5%. Không có sự biến đổi cấu trúc ở gan và thận cá ở tất cả các nghiệm thức ngâm với vi khuẩn đột biến và nghiệm thức đối chứng trước khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri không đột biến. Tuy nhiên, Sau khi gây cảm nhiễm, cá ở các nghiệm thức đều có gan và thận bị xuất huyết, xung huyết và hoại tử.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...