Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (4) (2018) Trang: 49-64
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching

This paper examines the impact of storytelling on high school students’ oral performance and their attitudes towards this instruction. Using an experimental mixed methods design, pretests, posttests, and interviews were undertaken with thirty six students in the pilot class of academic years 2017-2018. The findings of the study indicate that these participating students were in favor of learning with storytelling rather than other ways. The quantitative analysis reveals that students in the experimental group outperformed those in the control group, suggesting that storytelling instruction was useful to high school students using the pilot textbooks. Pedagogical implications are also presented.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...