Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 6-14
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/04/2018

Ngày nhận bài sửa: 23/07/2018

Ngày duyệt đăng: 28/12/2018

 

Title:

Isolation and identification of thermotolerant bacteria strains capable of decomposing poultry feathers and animal fur

Từ khóa:

Bacillus megaterium, lông gia súc, lông gia cầm, vi khuẩn chịu nhiệt

Keywords:

Animal fur, Bacillus megaterium, feathers, thermotolerant bacteria

ABSTRACT

The aim of this study was to screen and isolate for the keratin degrading heat-tolerant bacteria from animal fur-poultry feathers. Fifty-four aerobic heat-resistant bacteria strains were isolated from eighteen hair dumping soil samples and two waste water samples; were collected from slaughterhouses in three provinces of Can Tho, Vinh Long and Kien Giang. Fifty-four strains were able to grow and degraded keratin at 45oC; Eighteen strains had the capacity of development at 50oC and five strains had the ability to survive at 55oC. These samples were serially diluted and plated on the feather-meal containing medium for isolating and screening of efficient hair-degrading bacteria. Most of the strains isolated were white or light yellow color colonies, 23 rod-shapes and 31 sphere-shapes (42 isolates were Gram–Stain negative and 12 isolates were Gram–Stain positive). The isolation designated KG2 revealed significant difference among differential at 55oC with the highest rates 57.91% respectively in the feather-degrading ability. In fur animal medium they showed of 35.06% degradation. 16S rRNA genesequences indicated the isolate KG2 was related to Bacillus megaterium AIMST 3.Ei.1 (with 97% similarity).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và tuyển chọn những dòng vi khuẩn chịu nhiệt có khả năng phân hủy mạnh các cơ chất chứa keratin từ lông gia súc-gia cầm. Có 54 dòng vi khuẩn hiếu khí chịu nhiệt đã được phân lập từ 18 mẫu đất và hai mẫu nước thu được tại các lò giết mổ ở ba tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long và Kiên Giang. Với 54 dòng có khả năng phát triển và phân hủy keratin ở 45oC; 18 dòng phát triển ở 50oC; 5 dòng phát triển ở 55oC. Các mẫu được pha loãng và nuôi cấy trên môi trường bột lông vũ để phân lập và khảo sát khả năng phân hủy cơ chất chứa keratin của vi khuẩn. Đa số các dòng vi khuẩn được phân lập có khuẩn lạc màu trắng đục hoặc vàng nhạt, bìa nguyên với 23 dòng tế bào hình que và 31 dòng hình cầu (42 dòng Gram âm và 12 dòng Gram dương). Trong đó dòng KG2 thể hiện khả năng phân hủy keratin mạnh nhất ở 55 oC với kết quả phân hủy lông gia cầm là 57,91%; kết quả phân hủy lông gia súc là 35,06%. Kết quả xác định trình tự đoạn gen 16S ribosomal RNA cho thấy dòng KG2 đồng hình 97% với dòng Bacillus megaterium AIMST 3.Ei.1.

Trích dẫn: Huỳnh Kim Yến và Bùi Thị Minh Diệu, 2018. Phân lập và nhận diện dòng vi khuẩn chịu nhiệt cao có khả năng phân hủy lông gia súc - gia cầm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9B): 6-14.

Các bài báo khác
July & Aug (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Agriculture and Biological Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...