Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 215-223
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/04/2018

Ngày nhận bài sửa: 08/06/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

Propose a model to measure the impact of Information Technology on the factors constituting the competitiveness of enterprises

Từ khóa:

Cần Thơ, công nghệ thông tin, doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh

Keywords:

Can Tho, competitiveness, enterprises, information technology

ABSTRACT

This paper is aimed at proposing an effective model for measuring impacts of information technology (IT) on components of competitive capacity (CCC) of enterprises in Can Tho city. The research is based direct interviews of enterprises in Can Tho city selected through stratified random sampling by their fields of activity. The respondents include enterprise’s directorate board, chief accountant and department heads, those are knowledgeable on (enterprise’s activities) and responsible for enterprise’s performance. The results from qualitative and quantitative analyses showed that the application of IT in business activities are very important and meaningful for enterprises. Without IT application and e-commerce then the enterprise would be very difficult to compete with others. In addition, the application of IT and e-commerce could cut many operation costs which in turn helps the enterprise develop faster, enhance its competitiveness and effectiveness in the course (context) of economic integration.

TÓM TẮT

Bài viết này tập trung nghiên cứu đề xuất mô hình đo lường tác động của công nghệ thông tin (CNTT) đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN) tại thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bằng cách phỏng vấn trực tiếp. Đối tượng điều tra là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đối tượng trả lời phiếu điều tra thuộc các vị trí: (1) ban giám đốc, (2) kế toán trưởng, (3) lãnh đạo các phòng ban; đây là các đối tượng đều am hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Ngoài ra, phương pháp phân tích hỗn hợp, kết hợp cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kinh doanh có tầm quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với DN, nếu như các DN không có ứng dụng CNTT cũng như thương mại điện tử thì các DN sẽ rất khó khăn trong việc cạnh tranh với các DN khác. Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT và thương mại điện tử có thể cắt giảm nhiều chi phí, giúp cho các DN phát triển nhanh, tăng cường năng lực cạnh tranh, hoạt động có hiệu quả trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trích dẫn: Nguyễn Trung Nhân và Lưu Thanh Đức Hải, 2018. Đề xuất mô hình đo lường tác động của công nghệ thông tin đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6D): 215-223.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 95-107
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...