Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 23-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/05/2018

Ngày nhận bài sửa: 03/07/2018

Ngày duyệt đăng: 28/12/2018

 

Title:

Isolation and selection of phosphate solubilizing fungi from rice soil applied with organic fertilizer and alternate wetting drying methodology of irrigation

 

Từ khóa:

Aspergillus tubingensis, đất lúa, lân hòa tan, nm hòa tan lân, Penicillium funiculosum, phân lp

Keywords:

Aspergillus tubingensis, isolation, Penicillium funiculosum, phosphate solubilizing fungi, rice soil, soluble phosphate

ABSTRACT

Phosphate is one of the major elements, strongly affecting on the agricultural production and phosphate solubilizing fungi plays a very important role in increasing the bioavailability of soil phosphates for plants. Aim of this study was to isolate and identify a number of phosphate solubilizing fungus from paddy rice soil applied only with organic fertilizer and with alternate wetting drying methodology of irrigation under net house conditions. NBRIP medium was used for isolation and evaluation of phosphate solubilizing ability. Soluble phosphate concentration was determined by a method of colorimetric determination of molybdate. Results showed that 37 phosphate solubilizing fungi were isolated from 7 soil samples. Among them, B1 and B10 solubilized phosphate up to 2104 mg.L-1 và 2618 mg.L-1 after 3 and 4 days of incubation, respectively. The optimum conditions for the B1 and B10 releasing soluble phosphate from Ca3(PO4)2 were at temperature, 25oC-35oC; initial pH, 5.0-7.0, respectively. These two strains had a good ability in phosphate solubilization from other forms of insoluble phosphorous source, AlPO4 and FePO4. Basing on the ITS region, B1 and B10 strains were indentified relatively as Penicillium funiculosum B1 and Aspergillus tubingensis B10, respectively. Therefore, these two fungal strains hold an important role and great potential for biofertilizers to enhance soil fertility and promote plant growth.

TÓM TẮT

Lân là một trong những nguyên tố chính quyết định năng suất cây trồng và nấm hòa tan lân đóng vai trò quan trọng trong gia tăng lượng lân hữu dụng cho cây trồng. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân lập và định danh một số dòng nấm hòa tan lân cao từ nền đất lúa tưới nước ngập khô xen kẽ kết hợp bón phân hữu cơ ở nhà lưới. Môi trường NBRIP dùng để phân lập và đánh giá khả năng hòa tan lân. Lân hòa tan được xác định bằng phương pháp hiện màu molybdate. Kết quả cho thấy tổng cộng có 37 dòng nấm có khả năng hòa tan lân được phân lập từ 7 mẫu đất. Trong đó, hai dòng nấm ký hiệu B1 và B10 hoà tan lân lần lượt đạt 2104 mg.L-1 và 2618 mg.L-1 sau 3 và 4 ngày thí nghiệm. Hai dòng nấm này đều hòa tan lân tốt ở mức pH từ 5-7, nhiệt độ 25oC-35oC, độ mặn lên đến 0,5-1% NaCl và hòa tan tốt các dạng lân khó tan như AlPO4 và FePO4. Kết quả định danh thông qua đoạn ITS cho thấy hai dòng nấm này được định danh khoa học lần lượt là Penicillium funiculosum B1 và Aspergillus tubingensis B10. Tóm lại, hai dòng nấm này có vai trò và tiềm năng quan trọng trong việc sản xuất chế phẩm vi sinh giúp gia tăng độ phì nhiêu đất, kích thích sinh trưởng cây trồng.

Trích dẫn: Trần Thi Phương Thu và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2018. Phân lập và tuyển chọn một số dòng nấm hòa tan lân từ nền đất trồng lúa khô ngập xen kẽ kết hợp bón phân hữu cơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9B): 23-33.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...