Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 122-130
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/09/2018

Ngày nhận bài sửa: 15/12/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

The effect of financial restrictions on nonlinear relations between capital management and performance of listed companies in Viet Nam

Từ khóa:

Chu kỳ thương mại thuần, hạn chế tài chính, hiệu quả hoạt động, Việt Nam

Keywords:

Net trade cycle, financial constraints, operational efficiency, Viet Nam

ABSTRACT

This paper aims to analyze unbalanced accounting data of 222 non-financial corporations for during the period of 2008 - 2016, listed on the both Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and Ha Noi Stock Exchange (HNX). By using the two - step GMM method to overcome the endogenous problem, influence of financial restrictions on nonlinear relations between capital management and performance of listed companies in Viet Nam is examined r. The results showed that there is the existence of an optimal level of investment in working capital that balances costs and benefits while maximizing business value. The paper   also aims to analyze whether the optimal working capital level was sensitive to alternative measures of financial constraints. Additionally, the optimal capital of financially constrained firms was lower than the optimal capital level of financially unconstrained firms. The results suggest that managers should avoid negative effects on firm performance because of lost sales and lost discounts for early payments or additional financing expenses.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là phân tích dữ liệu bảng không cân đối của 222 doanh nghiệp phi tài chính trong giai đoạn 2008 - 2016, đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Bằng phương pháp ước lượng GMM hai bước để khắc phục vấn đề nội sinh,  ảnh hưởng của hạn chế tài chính lên mối quan hệ phi tuyến giữa quản trị vốn luân chuyển và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết Việt Nam được kiểm định. Kết quả cho thấy sự tồn tại một mức đầu tư tối ưu vốn luân chuyển cân bằng giữa chi phí và lợi ích đồng thời tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Bài báo cũng phân tích liệu tối ưu mức vốn luân chuyển có nhạy cảm với các biện pháp thay thế của những ràng buộc về tài chính. Những phát hiện cho thấy mức vốn luân chuyển tối ưu của các doanh nghiệp bị hạn chế tài chính thấp hơn mức vốn tối ưu của các doanh nghiệp không bị hạn chế tài chính. Kết quả cho thấy các nhà quản lý nên tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả công ty bởi vì doanh số bán hàng bị mất và mất chiết khấu cho các khoản thanh toán sớm hoặc chi phí tài chính bổ sung.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Dũng, 2019. Ảnh hưởng của hạn chế tài chính lên mối quan hệ phi tuyến giữa quản trị vốn luân chuyển và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2D): 122-130.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...