Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 153-165
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/04/2019

Ngày nhận bài sửa: 31/12/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

Species composition of benthic diatoms in the family Eunotiaceae in Tram Chim National Park, Dong Thap

Từ khóa:

Tảo khuê bám, thành phần loài, Eunotiaceae, tương đồng, Vườn Quốc gia Tràm Chim

Keywords:

Benthic diatom, species composition, Eunotiaceae, similarity, Tram Chim National Park

A study on the species compositions of the benthic diatoms in the family Eunotiaceae in 5 habitats, including (1) main canals, (2) criss-crossing canals, (3) Melaleuca sp., (4) Eleocharis sp., and (5) lotus Nelumbo sp. habitats in Tram Chim National Park in the rainy and dry seasons showed that 20 species belonging to 3 genera, including Actinella, Desmogomium, and Eunotia were detected. In the rainy season, either genus Actinella or Desmogomium included 01 species, whereas Eunotia was 16 species. However, Actinella with 01 species, Desmogomium with 2 species and Eunotia with 16 species were recorded in the dry season. The genus Eunotia reached the highest density at the main canals habitat in both rainy and dry seasons. The lowest one was in Eleocharis sp. habitat in the rainy season or lotus Nelumbo sp. habitat in the dry season. For the similarity, distribution of Eunotiaceae in the park could be divided into three ecological zones in the rainy season: Eleocharis sp. habitat - criss-crossing canal/lotus Nelumbo sp. - Melaleuca sp./main canal habitats; and two zones in the dry season: main canals and criss-crossing canal/lotus Nelumbo sp./Eleocharis sp./Melaleuca sp. habitats.

TÓM TẮT

Nghiên cứu về thành phần loài tảo khuê bám thuộc họ Eunotiaceae trên 5 sinh cảnh ở Vườn quốc gia Tràm Chim là (1) kênh vùng đệm, (2) kênh lõi, (3) rừng tràm Melaleuca sp., (4) lung năn Eleocharis sp., và (5) lung sen Nelumbo sp. trong mùa mưa và mùa khô cho thấy đã định danh được 20 loài thuộc 3 giống là Actinella, Desmogomium và Eunotia. Trong đó, vào mùa mưa mỗi giống Actinella và Desmogomium có 1 loài và giống Eunotia có 16 loài; vào mùa khô giống Actinella có 1 loài, giống Desmogomium có 2 loài và giống Eunotia có 16 loài. Giống Eunotia có mật độ cao nhất ở kênh vùng đệm cả hai mùa mưa và khô, lung năn có mật độ thấp nhất vào mùa mưa, trong khi lung sen có mật độ thấp nhất vào mùa khô. Về mặt tương đồng, sự phân bố họ Eunotiaceae có thể chia thành 3 khu vực: lung năn - kênh vùng lõi/lung sen - rừng tràm/kênh vùng đệm vào mùa mưa và 2 khu vực: kênh vùng đệm - kênh vùng lõi/lung sen/lung năng/rừng tràm vào mùa khô.

Trích dẫn: Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Thị Kim Liên, Huỳnh Phước Vinh và Dương Văn Ni, 2020. Thành phần loài tảo khuê bám họ Eunotiaceae (Kützing, 1844) trong vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1B): 153-165.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-111
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 183-191
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 69-76
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 71-80
Tải về
(2014) Trang: 24
Tạp chí: Aquaculture and Fisheries: A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 42
Tạp chí: Aquaculture and Environment:A focus in the Mekong delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 202
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW Marriot Hotel-Surabaya-Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...