Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 56-64
Tác giả: NGÔ Văn Thiện
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/08/2018

Ngày nhận bài sửa: 03/10/2018

Ngày duyệt đăng: 25/04/2019

 

Title:

Teaching and assessment of  experimental competencies for technical students

Từ khóa:

Đánh giá, năng lực thực nghiệm, phương pháp thực nghiệm

Keywords:

Assessment, experimental competencies, experimental method

ABSTRACT

This article is aimed to present the organisation of teaching and assessment of experimental competencies for technical students. The research was conducted on a group of students from the mechanical Engeneering in Cao Thang college, HCM city. The qualitative analysis method was  carried out in this research. Findings revealed  an incremental developement of students’ experimental competencies over several tutorials.

TÓM TẮT

Bài báo nhằm mục đích trình bày cách tổ chức giảng dạy và đánh giá năng lực thực nghiệm cho sinh viên qua thí nghiệm vật lí thực hành. Nghiên cứu được thực hiện cho nhóm sinh viên Khoa Cơ Khí, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp phân tích định tính được thực hiện trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng năng lực thực nghiệm của sinh viên được phát triển dần dần qua các buổi thực hành.

Trích dẫn: Ngô Văn Thiện, 2019. Giảng dạy và đánh giá năng lực thực nghiệm cho sinh viên kỹ thuật. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2C): 56-64.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...