Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 99-107
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 29/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Effect of elevated temperature on growth, survival rate, glucose and digestive enzyme of black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) from postlarvae 15 to juvenile stages

Từ khóa:

Nhiệt độ, tăng trưởng, tỉ lệ sống, tôm sú

Keywords:

Growth rate, Penaeus monodon, survival rate, temperature

ABSTRACT

A study on the effects of elevated temperatures on black tiger shrimp (Penaeus monodon) from postlarvae to juvenile stages was carried out with 5 treatments including 27-28, 30-31, 33-34, 36-37 and 28.5-29.5oC (control). This study was designed with 0,02 g shrimp, 45 days, 250-L tank, 100 shrimp/tank and three replicates for each treatment. Growth of shrimp was measured every 15 days; while blood samples and intestine and stomach samples were collected at the end of the experiement for analysis of glucose in hemolymph and digestive enzymes (trypsin, chymotrypsin and amylase). The survival of shrimp decreased at elevated temperatures such as  0% at 36-37oC, 65% at 27-28oC (highest) and 63.7% at control. Weight gain (0.015 g/day) was highest at 30-31oC. Glucose in hemolymph (12.11 mg/100 mL) at 33-34oC was significantly higher if compared to other treatments (p<0.05). Digestive enzyme activities (trypsin, chymotrypsin, amylase in intestine and amylase in stomach) increased as temperature increased, which were highest at 33-34oC and significantly different in comparison with 27-28oC. In conclusion, the elevated temperatures affect the growth, survival and activities of digestive enzymes in postlarvae to juvenile stages of black tiger shrimp.

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của nhiệt độ cao lên tôm sú (Penaeus monodon) giai đoạn tôm bột (postlarvae) lên giống (juvenile) được tiến hành với 5 nghiệm thức nhiệt độ (27-28, 30-31, 33-34, 36-37 và 28,5-29,5oC (đối chứng). Thí nghiệm bắt đầu từ tôm 0,02 g/con, trong 45 ngày, bể ương 250 lít, mật độ 100 con/bể và mỗi nghiệm thức lập lại 3 lần. Tăng trưởng tôm được xác định mỗi 15 ngày; cuối thí nghiệm thu mẫu máu phân tích glucose, mẫu ruột và dạ dày phân tích enzyme tiêu hóa (trypsin, chymotrypsin, amylase). Tỉ lệ sống giảm theo nhiệt độ tăng, 0% ở nhiệt độ 36-37oC, 65% ở nhiệt độ 27-28oC (cao nhất) và 63,7% ở nhiệt độ đối chứng. Tăng trưởng khối lượng (0.015 g/ngày) cao nhất ở nhiệt độ 30-31oC. Hàm lượng glucose cao nhất ở nghiệm thức 33-34oC (12,11 mg/100 mL) khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức khác. Hoạt tính các enzyme tiêu hóa (trypsin, chymotrypsin, amylase ở ruột và amylase ở dạ dày) tăng khi nhiệt độ tăng, cao nhất ở nhiệt độ 33-34oC và khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 27-28oC. Như vậy, nhiệt độ nước cao có ảnh hưởng đến tăng trưởng, tỉ lệ sống và hoạt tính một số enzyme tiêu hóa của tôm sú giai đoạn bột lên giống.

Trích dẫn: Đỗ Văn Bước, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Atsushi Ishimatsu và Nguyễn Thanh Phương, 2018. Ảnh hưởng của nhiệt độ cao lên tăng trưởng, tỉ lệ sống, glucose và enzyme tiêu hóa của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798) giai đoạn Postlarvae 15 đến Juvenile. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 99-107.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 58-077
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...