Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 58-077
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/04/2019

Ngày nhận bài sửa: 10/06/2019

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Effects of elevated CO2 on survival, growth, digestive enzymes and glucose concentration of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) from postlarvae 15 to juvenile stage

Từ khóa:

CO2, tăng trưởng, tôm thẻ chân trắng, tỉ lệ sống

Keywords:

CO2, growth, Litopenaeus vannamei, survival

ABSTRACT

This study was carried out to determine the effects of CO2 on survival, growth, digestive enzyme activity and glucose concentration of white leg shrimp from 15-day postlarvae to juvenile stage. The study was designed using a completely randomized with 4-CO2 treatments including 2.32, 7.81, 19.0 and 45.6 mg/L equal to pH of 8.1, 7.6, 7.2 and 6.8, respectively. Postlarvae of 0.019 g and 1.20 cm length were stocked at the density of 100 ind./200-L tank. After 45 days, the survival rate of shrimp in control treatment (2.32 mg/L CO2 or pH=8.1) was 70.0%, and the lowest survival rate occurred in the CO2 treatment of 45.6 mg/L (28.3%). The lowest final individual weight and length in CO2 concentration of 45.6 mg/L were 1.09 g and 4.69 cm. The lowest enzyme activities were in CO2 treatment of 45.6 mg/L. Glucose concentration was highest in 37.5 mg/100 mL. The high CO2 concentration will adversely affect growth, survival rate, reduce some digestive enzymes and increase glucose concentration in hemolymph of white leg shrimp.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của CO2 lên tỉ lệ sống, tăng trưởng, hoạt tính enzyme tiêu hóa và glucose của tôm thẻ chân trắng giai đoạn bột (postlarvae 15) đến tôm giống. Nghiên cứu gồm 4 nghiệm thức hàm lượng CO2 là 2,32; 7,81; 19,02 và 45,6 mg/L tương ứng với các mức pH là 8,1; 7,6; 7,2 và 6,8; và được lặp lại 3 lần. Tôm có kích cỡ ban đầu là 0,019 g/con và 1,20 cm/con được ương trong bể 200 L, mật độ 100 con/bể và độ mặn 15‰. Sau 45 ngày, tỉ lệ sống ở nghiệm thức đối chứng cao nhất là 70,0%, và thấp nhất ở nghiệm thức CO2 là 45,6 mg/L (28,3%). Tăng trưởng của tôm thấp nhất ở nghiệm thức CO2 là 45,6 mg/L lần lượt là 1,09 g/con và 4,69 cm/con. Hoạt tính enzyme tiêu hóa thấp nhất ở nghiệm thức CO2 là 45,6 mg/L. Hàm lượng glucose cao nhất ở nghiệm thức CO2 là 45,6 mg/L (37,5 mg/100 mL). Hàm lượng CO2 cao sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đến tăng trưởng, tỉ lệ sống, giảm hoạt tính một số enzyme tiêu hóa và tăng hàm lượng glucose trong máu của tôm thẻ chân trắng.

Trích dẫn: Đỗ Văn Bước, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Atsushi Ishimatsu và Nguyễn Thanh Phương, 2019. Ảnh hưởng của CO2 lên tỉ lệ sống, tăng trưởng, enzyme tiêu hóa và glucose của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) giai đoạn tôm bột đến tôm giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 58-66.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 99-107
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...