Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 21-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 18/02/2020

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Nutrients mass balance in recirculating aquaculture system for grow-out bighead catfish (Clarias macrocephalus)

Từ khóa:

Cân bằng dinh dưỡng, chất thải, Clarias macrocephalus, hệ thống nuôi tuần hoàn nước, tích lũy

Keywords:

Nutrient balance, waste production, Clarias macrocephalus, recirculating aquaculture system, accumulation

ABSTRACT

The study was carried out with bighead catfish (Clarias macrocephalus) reared in a recirculating aquaculture system (RAS) that consisting of 100-L culture tank, 30-L swirl separator, 60-L sump tank and 70-L moving bed biofilm reactor. Four different sizes (10 g, 30 g, 70 g and 100 g) of fish was stocked at density of 100 fish/tank then fed to ad libitum rate by floating pellets (41% crude protein) for 15 days. In the total of feed supply, retention in fish accounted by 25.4-32.7% in dry matter (DM) and 28.6-42.7%  in nitrogen (N); waste production by fecal loss made up 8.8-23.1% of DM and 14.7-40.0% of N; and non-fecal loss accounting for 12.8-15.3% of DM and 36.7-38.4% of N. The remaining was consumed by bacteria and lost by evaporation and seepage. Results also revealed that to produce 1 kg of fish, it was necessary to provide 780.6-1,033.7 g DM containing of 48.5-64.3 g N. Of which, nutrient accumulation in fish was 255.2-262.3 g DM and 20.0-21.1 g N; released in waste production of 525.4-771.5 g DM and 27.5-44.3 g N.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) được thực hiện trong hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS) gồm bể nuôi 100 L, bể lắng 30 L, bể chứa nước 60 L và bể lọc sinh học 70 L. Cá có bốn kích cỡ khác nhau (10 g, 30 g, 70 g và 100 g) được nuôi với mật độ 100 con/bể và cho ăn thức ăn viên nổi (41% protein) trong 15 ngày. Trong tổng lượng thức ăn cung cấp, cá tích lũy 25,4-32,7% vật chất khô (DM) và 28,6-42,7% nitơ (N); chất thải dạng phân là 8,8-23,1% DM và 14,7-40,0% N; 12,8-15,3% DM và 36,7-38,4% N được thải ở dạng hòa tan . Phần còn lại được tích lũy trong sinh khối vi khuẩn và thất thoát do rò rỉ, bay hơi. Kết quả cho thấy để sản xuất 1 kg cá, cần cung cấp 780,6-1.033,7 g DM (chứa 48,5-64,3 g N). Trong đó, cá tích lũy 255,2-262,3 g DM  (chứa 20,0-21,1 g N); lượng chất thải là 525,4-771,5 g DM (chứa 27,5-44,3 g N).

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Nho, Trương Quốc Phú và Phạm Thanh Liêm, 2020. Cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 21-28.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 108-114
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...