Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2019) Trang: 88-96
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản

Ảnh hưởng của phương thức cho ăn lên chất lượng nước, sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong hệ thống tuần hoàn được khảo sát trong thời gian 90 ngày. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn, quản lý chất lượng nước tốt hơn để cá đạt sinh trưởng và tỷ lệ sống tốt nhất, đồng thời làm cơ sở để thiết kế và vận hành hệ thống tuần hoàn nuôi cá trê vàng. Cá thí nghiệm có khối lượng trung bình 9,99 ± 1,36 g/con được thả nuôi với 4 nghiệm thức là cho ăn liên tục và cho ăn 2, 3, 4 lần/ngày. Cá được cho ăn theo nhu cầu bằng thức ăn công nghiệp 41% đạm. Trong thời gian thí nghiệm, pH của các nghiệm thức dao động từ 6,8 – 8,7, có xu hướng giảm dần theo sự gia tăng lượng thức ăn và thời gian nuôi. Các chỉ tiêu TAN, NO2 - có sự biến động trong suốt vụ nuôi. Hàm lượng NO2 - dao động từ 0,000 – 0,869 mg/L. Nhìn chung, các chỉ tiêu chất lượng nước đều trong giới hạn thích hợp cho cá nuôi. Nghiệm thức cho cá ăn 2 lần/ngày cho kết quả nuôi tốt nhất với chất lượng nước ổn định, sinh trưởng đặc biệt là 2,43 ± 0,49%/ ngày, tỉ lệ sống đạt 70%, với năng suất 66,75 ± 11,89 kg/m³, hệ số tiêu tốn thức ăn là 1,20 ± 0,10 và lượng nước sử dụng là 0,22±0,04 m³/kg cá.

Từ khóa: Clarias macrocephalus, hệ thống nuôi tuần hoàn nước, số lần cho ăn

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 108-114
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 21-28
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...