Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2021) Trang: 204-208
Tạp chí: International Journal of Research and Review

The study’s goal is to identify factors affecting customer satisfaction with the credit card service quality of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Binh Thuan Branch (VCB Binh Thuan). Research data were collected from 250 customers using VCB Binh Thuan's credit card services using convenient sampling. The authors applied the exploratory factor analysis and multivariate linear regression to analyze the data. The impacting factors to customer satisfaction are customer trust, responsiveness, assurance, sympathy, and tangibility. In particular, trust puts the most influence on customer satisfaction with the credit card service quality of VCB Binh Thuan.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...