Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2019) Trang: 116-120
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies

Pangasius krempfi and Pangasius mekongensis are economically important species of catfish family Pangasiidae.Compared to P. mekongensisP. krempfihas highervalues and has been cultured recently in the Mekong Delta, Viet Nam. Wild catfish fingerlings (P. krempfi and P. mekongensis, respectively. Nei’s genetic distance between the two species was 0.742 and their genetic difference GST was 0.655. Principal coordinates analysis showed that the two speciesclustered in two separate groups. The results indicate that six ISSR markers used in the present study can differentiate P. krempfi and P. mekongensis.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 52-59
Tải về
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...