Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 108-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 20/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Antimicrobial susceptibility of bacterial pathogen causing internal white spot disease in snakehead fish (Channa striata) in Tra Vinh province

Từ khóa:

Aeromonas schubertii, cá lóc, Channa striata, kháng sinh đồ, MIC, Trà Vinh

Keywords:

Aeromonas schubertii, antibiotic susceptibility, Channa striata, MIC, snakehead, Tra Vinh

ABSTRACT

This study was conducted to investigate the susceptivity of bacterial pathogens Aeromonas schubertii causing white spot disease on snakehead fish (Channa striata) in intensive ponds in Tra Vinh province. All 24 isolates were tested for physiological, biochemical indicators before proceeding antibiotic susceptibility with 15 antimicrobial agents. Then 4 representative isolates were chosen to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) with 4 antibiotics (colistin, doxycycline, erythromycin, amoxicillin) by method with broth dilution. The results showed that A. schubertii was highly susceptible with doxycycline (83,33%) and colistin (79,17%), highly resistance to oxytetracycline (79,17%), florfenicol (79,17%), erythromycin (70,83%) and novobiocin (62,5%). A. schubertii isolates showed fully resistant to ampicillin, amoxicillin and rifampicin. The results from determining the MIC values showed that 4 isolates were highly susceptible to colistin (MIC = 0,25-0,5 μg/mL) and doxycycline (MIC = 4 μg/mL), resistant to erythromycin (MIC = 8 μg/mL) and fully resistant to amoxicillin (MIC = 512 μg/mL).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Aeromonas schubertii gây bệnh đốm trắng nội tạng trên cá lóc (Channa striata) nuôi thâm canh ở tỉnh Trà Vinh. Tất cả 24 chủng vi khuẩn được kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa trước khi tiến hành làm kháng sinh đồ với 15 loại kháng sinh. Sau đó 4 chủng đại diện được chọn để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) với 4 loại kháng sinh (colistin, doxycycline, erythromycin, amoxicillin) bằng phương pháp pha loãng trong môi trường lỏng. Kết quả cho thấy đa số vi khuẩn A. schubertii nhạy cảm cao với kháng sinh doxycycline (83,33%) và colistin (79,17%); kháng cao với oxytetracycline (79,17%), florfenicol (79,17%), erythromycin (70,83%) và novobiocin (62,5%); và kháng hoàn toàn với ampicillin, amoxicillin và rifampicin. Kết quả xác định MIC cho thấy 4 chủng vi khuẩn A. schubertii nhạy cao với colistin (MIC = 0,25-0,5 μg/mL) và doxycycline (MIC = 4 μg/mL), kháng với erythromycin (MIC = 8 μg/mL) và kháng hoàn toàn với amoxicillin (MIC = 512 μg/mL).

Trích dẫn: Đoàn Thị Minh Châu, Lưu Hồng Mai và Từ Thanh Dung, 2018. Khả năng nhạy với kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh đốm trắng nội tạng trên cá lóc (Channa striata) ở Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 108-115.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...