Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 157-163
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 13/07/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

A primary evalution of heavy metal residues after   steel slag fertilizer application for rice cultivation in acid sulphate soils in Kien Giang and Hau Giang

Từ khóa:

Đất phèn, kim loại nặng, phân xỉ thép

Keywords:

Acid sulphate soil, heavy metal, steel slag fertilizer

ABSTRACT

The study was conducted to find out the heavy metal concentration(As, Cd, hg, Pb) in rice soil when steel slag fertilizer was applied. Pot experiments were conducted in the net house in the College of the Environment and Natural Resources, Can Tho University, while field experiments were conducted in Kien Giang and Hau Giang provinces. The study started from July 2012 to September 2013. The experiment was designed in randomized complete  blocks. Fertilizers applied included NPK and steel slag fertilizers. Rice varieties included Nui Voi 1, OM5451 and IR50404. Three treatments and four replications were designed to the experiement. Soil samples were collected for heavy metals analysis such as As, Cd, Hg, Pb at the beginning and end of growing cycle (after 1 year). The results in the net house showed that As, Cd, Hg, Pb did not exceed the permitted level of Vietnam standard QCVN 03:2008/BTNMT. The field experiment at Hoa An and Binh Son showed that As, Cd, Hg, Pb also did not exceed the permitted level in accordance with Vietnam standard QCVN 03:2008/BTNMT. However, all of the remaing heavy metals after experiements were lower than Vietnam standard. It was concluded that heavy metals (As, Cd, Hg, Pb) did not change or exceed Vietnam standard for acid sulfate soil after experiments.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm theo dõi sự biến đổi hàm lượng kim loại nặng (As, Cd, Hg, Pb) trong đất phèn trồng lúa được bón phân xỉ thép. Thí nghiệm được thực hiện trong nhà lưới thuộc Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ; thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 9 năm 2013. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên các loại phân sử dụng (NPK, phân xỉ thép), giống lúa Núi Voi 1, OM5451, IR50504 với 3 nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Mẫu đất được thu thập và phân tích về kim loại nặng với các chỉ tiêu: As, Cd, Hg, Pb ở đầu và cuối chu kỳ gieo trồng (sau 1 năm). Kết quả ghi nhận: trong nhà lưới hàm lượng As, Cd, Hg, Pb đều không vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 03:2008/BTNMT. Các chỉ tiêu As, Cd, Hg, Pb thí nghiệm ngoài đồng tại Hòa An và Bình Sơn cũng không vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 03:2008/BTNMT. Tất cả các chỉ tiêu đều thấp hơn so với tiêu chuẩn Việt Nam. Qua đó, với khoảng thời gian được thực hiện, phân xỉ thép không làm gia tăng kim loại nặng; As, Cd, Hg, Pb không tăng hoặc không vươt quá ngưỡng cho phép của tiêu chuẩn Việt Nam trên đất phèn trồng lúa.

Trích dẫn: Ngô Nam Thạnh, Võ Quang Minh và Lê Việt Dũng, 2018. Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất phèn trồng lúa có bón phân xỉ thép tại tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 157-163.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...