Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của phân bón xỉ thép đến năng suất lúa ở vùng đất phèn tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu được thực hiện từ vụ Đông Xuân 2012 - 2013 đến vụ Hè Thu 2014. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại. Lượng phân xỉ  thép và vôi được tính toán để  trung hòa lượng acid trong đất, với liều lượng xỉ thép 6,32 tấn/ha, 3,16 tấn/ha, 3 tấn/ha và 1,5 tấn/ha và so sánh với vôi để nâng pH lên 6,5. Giống lúa sử dụng là OM5451 và IR50404. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng: Ở 2 điểm thí nghiệm có bón xỉ thép qua các vụ từ vụ đầu tiên, đánh giá lưu tồn và nghiệm thức bố trí mới đều cho năng suất cao hơn so với các nghiệm thức khác và đối chứng. Điều đó chứng tỏ rằng, xỉ thép khi sử dụng trên đất phèn có hiệu quả rất tốt. Kết quả cho thấy khi bón phân xỉ thép năng suất lúa cao hơn so với đối chứng. Trong đó, nghiệm thức bón xỉ thép 6,32 tấn/ha cho năng suất cao nhất kể cả lưu tồn qua vụ sau. 

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 157-163
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...