Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 182-191
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 02/07/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Diversity of Magnoliopsida plants at Xeo Quyt Relic in Cao Lanh District, Dong Thap Province

Từ khóa:

Đa dạng, Khu di tích Xẻo Quýt, lớp Ngọc lan, thực vật

Keywords:

Diversity, Magnoliopsida, plant, Xeo Quyt Relic

ABSTRACT

The study is to discover species of Magnoliopsida plants at Xeo Quyt Relic in Cao Lanh District, Dong Thap Province through field trips and sample collecting from 40 standard frames of its 10 typical ecosystems. Those species then were classified and arranged into categories and classification systems. The species identified were also analyzed and evaluated on diversity in species composition and tree types. The results revealed that 264 species explored of the Magnoliopsida class belong to 176 genera, 65 families, 37 orders and 7 subclasses. Among these, Rosidae is the most diversified and dominant subclass with 69 species, and Fabaceae consists of 24 species. The flora has 5 main types of trees including woody plants, herbs, shrubs, vines and parasitic plants; of which herbaceous plants dominate with 122 species. In terms of usable values the explored species were categorized into 10 main groups; of which 105 species are of ornamental and 94 species of medicinal plants. In this Relic site, Elaeocarpus hygrophilus Kurz, Callophyllum inophyllum L. are 2 endangered species and 6 invasive alien species include Mimosa pigra L., Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle, Lantana camara L., Chromolaena odorata (L.) R. King et H. Robins, Ageratum conyzoides L., Wedelia trilobata (L.) Hitch. From the study results, 160 Magnoliopsida plant species were added to the list of plant species in Xeo Quyt Relic.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định thành phần loài thực vật lớp Ngọc lan (Magnoliopsida) ở Khu di tích Xẻo Quýt, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp qua các chuyến đi thực địa và thu mẫu tại 40 ô tiêu chuẩn trên 10 sinh cảnh điển hình; định loại và sắp xếp chúng vào hệ thống phân loại; phân tích, đánh giá sự đa dạng về thành phần loài và dạng thân các loài thực vật. Kết quả nghiên cứu ghi nhận được 264 loài thực vật lớp Ngọc lan (Magnoliopsida) thuộc 176 chi, 65 họ, 37 bộ và 7 phân lớp. Trong đó, phân lớp Hoa hồng (Rosidae) là đa dạng nhất và chiếm ưu thế nhất với 69 loài, họ Đậu (Fabaceae) có 24 loài. Hệ thực vật nơi đây có 5 dạng thân chính: Cây thân gỗ, cây thân thảo, cây thân bụi, dây leo và cây ký sinh, trong đó, dạng cây thân thảo chiếm ưu thế với 122 loài. Giá trị sử dụng của thực vật được chia làm 10 nhóm chính, trong đó có 105 loài cây làm cảnh và 94 loài cây làm thuốc. Khu di tích có 2 loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng là Cà na (Elaeocarpus hygrophilus Kurz) cấp VU - Sẽ nguy cấp, Mù u (Callophyllum inophyllum L.) cấp LR - Ít nguy cấp và có 6 loài thực vật ngoại lai xâm hại là Mai dương (Mimosa pigra L.), Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle), Trâm ổi (Lantana camara L.), Cỏ lào (Chromolaena odorata (L.) R. King et H. Robins), Cỏ hôi (Ageratum conyzoides L.) và Cúc xuyến chi (Wedelia trilobata (L.) Hitch). Cũng trong nghiên cứu này, 160 loài thực vật lớp Ngọc lan (Magnoliopsida) được bổ sung vào Danh lục các loài thực vật Khu di tích Xẻo Quýt.

Trích dẫn: Phạm Thị Thanh Mai, 2018. Đa dạng thực vật lớp Ngọc lan (Magnoliopsida) ở Khu di tích Xẻo Quýt, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 182-191.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 95-102
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...