Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 95-102
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 24/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Medicinal plant resources at the Go Thap Special National Monument site in Thap Muoi district, Dong Thap province

Từ khóa:

Dạng sống, Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, Đồng Tháp, thực vật làm thuốc

Keywords:

Dong Thap province, life-forms, medicinal plants, the Go Thap Special National Monument site

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate diversification of medicinal plant resources at the Go Thap Special National Monument site in Thap Muoi district, Dong Thap province. The study was carried out through field trips and plant sampling from 50 standard squares (20 m x 20 m) with typical ecosystems. As a result, 335 medicinal plant species belonging to 243 genera, 100 families, 59 orders and 3 phyla (Polypodiophyta, Cycadophyta and Magnoliophyta) were collected. Of 335 collected species, 31 highly-conserved valuable species are threatened at national and international levels. Of which, 2 species are listed in Vietnam Red Data Book (2007), 29 species in the IUCN Red List (2019), and 1 of 29 this species is recorded in the 06/2019 Decree of Vietnamese Government. Total of 10 parts of these medicinal plants are used to treat 26 disease groups. These medicinal plants are found to grow in 6 types of habitats. The life-forms of these found medicinal plants are divided into 5 main groups (Phanerophytes, Chamaephytes, Hemicryptophytes, Cryptophytes, Therophytes) according to Biological Spectrum of the vascular flora (with life-forms spectrum BS = 57,31 Ph + 8,06 Ch + 5,67 Hm + 10,75 Cr + 18,21 Th), in which the group of Phanerophytes are the most dominant. This study contribute imprtant information and bases to the management, medicinal plant resources conservation in the monument site.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp qua các chuyến đi khảo sát thực địa và thu mẫu tại 50 ô tiêu chuẩn (20 m x 20 m) trên các sinh cảnh điển hình. Kết quả nghiên cứu ghi nhận được 335 loài cây thuốc thuộc 243 chi, 100 họ, 59 bộ và 3 ngành thực vật: Dương xỉ (Polypodiophyta), Tuế (Cycadophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). Trong đó có 31 loài thực vật có giá trị bảo tồn cao đang bị đe dọa trên phạm vi quốc gia và quốc tế với 2 loài trong Sách đỏ Việt Nam (2007) (1 loài nhóm VU, 1 loài nhóm CR), 29 loài trong Sách đỏ Thế giới IUCN (2019) (2 loài nhóm VU, 27 loài nhóm LC) và 1/29 loài này được ghi nhận trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP (2019). Có 10 bộ phận của cây thuốc được dùng để chữa trị cho 26 nhóm bệnh. Các cây thuốc này phân bố ở 6 kiểu môi trường sống. Dạng sống thực vật làm thuốc nơi đây được chia thành 5 nhóm chính (cây có chồi trên mặt đất (Phanerophytes-Ph), cây có chồi sát mặt đất (Chamaephytes-Ch), cây có chồi nửa ẩn (Hemicryptophytes-Hm), cây có chồi ẩn (Cryptophytes-Cr), cây có chồi một năm (Therophytes-Th)), trong đó nhóm cây có chồi trên mặt đất (Ph) chiếm ưu thế nhất với phổ thực vật là BS = 57,31 Ph + 8,06 Ch + 5,67 Hm + 10,75 Cr + 18,21 Th. Nghiên cứu này góp phần quan trọng phục vụ công tác quản lý, bảo tồn nguồn tài nguyên cây thuốc ở Di tích này.

Trích dẫn: Phạm Thị Thanh Mai, 2020. Tài nguyên thực vật làm thuốc ở Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 95-102.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 182-191
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...