Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 19-27
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/09/2018

Ngày nhận bài sửa: 26/10/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

Isolation and selection of promising antagonistic Actinomyces against nematode Pratylenchus sp. in laboratory condition

Từ khóa:

Chitinase, Pratylenchus sp.,  protease, xạ khuẩn đối kháng

Keywords:

Antagonistic Actinomyces, chitinase, Pratylenchus sp., protease

ABSTRACT

The study on isolation and selection of antagonistic Actinomyces against nematode Pratylenchus sp. was conducted in laboratory condition. Sixty-four strains of Actinomyces were isolated from vegetable farm soil collected from Tra Vinh and Can Tho. All Actinomyces strains were screened on  hydrolytic ability of  chitin and protein which are components of nematode cell wall, results showed that six strains i.e. 4A1, BM15, 8.11.1, 9.3.1, 5A6 and SM8 exhibited high chitinase and protease enzymes. Especially, three strains i.e 4A1, BM15, 8.11.1 expressed hydrolytic ability of chitin and protein higher than other strains. Investigation the effect of culture extract of strains 4A1, BM15, 8.11.1 and mix 4A1+BM15+8.11.1 in liquid medium ISP2 contained colloidal chitin on the survival of nematode in soil pot, results found that all treatments expressed effect in killing nematode Pratylenchus sp. with number of alive nematodes were significant lower than control, especially the treatment mixture of 3 strains (4A1+BM15+8.11.1) showed highest efficacy in killing nematode at 48 and 72 hours of testing.

TÓM TẮT

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn triển vọng có khả năng đối kháng với tuyến trùng Pratylenchus sp. được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm. Sáu mươi bốn chủng xạ khuẩn đã được phân lập từ đất trồng rau ở Trà Vinh và Cần Thơ. Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn thể hiện khả năng phân giải chitin và protein cao nhằm mục đích phòng trị bằng cách phá vỡ vách tế bào của tuyến trùng. Kết quả cho thấy, sáu chủng xạ khuẩn: 4A1, BM15, 8.11.1, 9.3.1, 5A6 và SM8 đều thể hiện hoạt tính tiết enzyme chitinase và protease cao. Trong đó, ba chủng 4A1, BM15, 8.11.1 thể hiện khả năng phân giải chitin và protein cao hơn các chủng còn lại. Kết quả khi khảo sát ảnh hưởng của dịch trích các chủng 4A1, BM15, 8.11.1 và hỗn hợp 4A1+BM15+8.11.1 trong môi trường ISP2 lỏng chứa chitin lên sự tồn tại của tuyến trùng trong chậu đất cho thấy tất cả các nghiệm thức đều thể hiện hiệu quả trong việc giết chết tuyến trùng Pratylenchus sp. với số lượng tuyến trùng sống thấp hơn khác biệt ý nghĩa so với đối chứng, trong đó nghiệm thức hỗn hợp 3 chủng xạ khuẩn (4A1+BM15+8.11.1) cho hiệu quả cao nhất trong việc giết tuyến trùng ở 48 và 72 giờ thử nghiệm.

Trích dẫn: Trương Thanh Thảo, Võ Quốc Cảnh và Nguyễn Thị Thu Nga, 2019. Phân lập và tuyển chọn những chủng xạ khuẩn triển vọng đối kháng với tuyến trùng Pratylenchus sp. trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2B): 19-27.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...