Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 168-177
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019

Ngày nhận bài sửa: 13/12/2019

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Climate change awarenes of students at Faculty of Tourism, Kien Giang College

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, nhân tố ảnh hưởng, nhận thức, sinh viên du lịch, trường Cao đẳng Kiên Giang

Keywords:

Awareness, climate change, factors influencing, Kien Giang College, tourism students

ABSTRACT

This study is aimed to evaluate factors influencing awareness of students at Faculty of Tourism, Kien Giang College about climate change. The data were collected from 450 students studying at Faculty of Tourism. The method of independent samples T-test, one-way ANOVA, exploratory factor analysis and multiple regression analysis (with SPSS 20.0) used to analyzed the data. This study outcomes indicated that there are six factors influencing the awareness of students at Faculty of Tourism, Kien Giang College about climate change in descending order: (1) Solution to climate change mitigation, (2) Information and media, (3) Educational activities, (4) Cause of climate change, (5) The effects of climate change, and (6) Climate change knowledge. Based on the outcomes, some suggestions were proposed to raise awareness of students at Faculty of Tourism, Kien Giang College in the future.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức về của sinh viên Khoa Du lịch, Trường Cao đẳng Kiên Giang về biến đổi khí hậu. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 450 sinh viên đang học tại Khoa Du lịch. Phương pháp kiểm định trung bình hai mẫu độc lập, phân tích phương sai ANOVA, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên Khoa Du lịch, Trường Cao đẳng Kiên Giang về biến đổi khí hậu theo thứ tự giảm dần là: (1) biện pháp hạn chế biến đổi khí hậu, (2) hoạt động thông tin và truyền thông, (3) hoạt động giáo dục, (4) nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu, (5) tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và (6) sự hiểu biết về biến đổi khí hậu. Từ đó, một số giải pháp đưa ra nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên Khoa Du lịch, Trường Cao đẳng Kiên Giang hơn trong tương lai.

Trích dẫn: Trương Trí Thông và Nguyễn Thị Tường Vi, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên Khoa Du lịch, Trường Cao đẳng Kiên Giang về biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2C): 168-177.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 113-122
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 184-193
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...