Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 184-193
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/02/2020

Ngày nhận bài sửa: 25/03/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Factors influencing the sustainable tourism development of tourist destinations in Ha Tien city, Kien Giang province

Từ khóa:

Du lịch bền vững, điểm du lịch, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Keywords:

Ha Tien city, Kien Giang province, sustainable tourism, tourist destinations

ABSTRACT

Sustainable tourism has been the development trends of tourism industry. Ha Tien city is one of the tourist attractions in Kien Giang. However, the development of tourism brings many positive and nagative impacts on tousit destination. Thus, in order to minimize the negative impacts and take the benefits impacts of sea-island tourism it is essential to develop towards sustainability. Therefore, the main purpose of this study is to explore factors influencing the sustainable tourism development at scenic relics in Ha Tien city, Kien Giang province. The results show that eight factors influencing the sustainable tourism development at tourist destinations, Ha Tien city include:(1) Policies; (2) Safety and security; (3) Environment, road and accommodation; (4) Culture (5)People; (6) Economy; (7) Infrastructure and technical materials; (8)  Entertainment  and parking-lot. Based on outcomes, some solutions are proposed to promote the sustainable tourism development in the study area.

TÓM TẮT

Du lịch bền vững đang là xu hướng phát triển của ngành du lịch. Thành phố Hà Tiên là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch luôn mang cả tác động tích cực và tiêu cực cho điểm đến, vì vậy để giảm thiểu các tác động tiêu cực và phát huy các tác động tích cực mà du lịch mang lại, đòi hỏi phải phát triển bền vững. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại các điểm du lịch ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Kết quả cho thấy có 08 nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại các điểm du lịch ở thành phố Hà Tiên: (1) Thể chế chính sách, (2) An toàn và an ninh, (3) Môi trường, đường sá và cơ sở lưu trú, (4) Văn hóa, (5) Con người, (6) Kinh tế, (7) Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật và (8) Dịch vụ giải trí và bãi đậu xe. Từ đó, một số giải pháp được đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững ở địa bàn nghiên cứu.

Trích dẫn: Trương Trí Thông, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững tại các điểm du lịch ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3C): 184-193.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 113-122
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 168-177
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...