Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Đặc biệt, kỳ 1 (2019) Trang: 65-68
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Liên kết:

Experiential teaching is an active teaching approach that is interested by many educators in most countries around the world. In Vietnam, experiential learning can be used at all levels: preschool, primary school, secondary school, high school, college and university level. In this article, we present our views, how to organize teaching through experience, and introduce two illustrative examples of how to organize some teaching activities through experience in teaching Mathematics in grade 10.

 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...