Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 44-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 24/11/2018

Ngày duyệt đăng: 27/06/2019

 

Title:

Synthesis and antimicrobial activity evaluation of quinazolinones derivatives

Từ khóa:

Antimicrobial, Bacillus cereus, quinazolinone

Keywords:

Bacillus cereus, hoạt tính kháng khuẩn, quinazolinone

ABSTRACT

Heterocyclic compounds containing quinazolinone core substructure are known to posess diverse bioactivities such as anti-inflammatory, anti-microbial, anti-hypertension, anti-convulsions, anti-cancer, anti-malaria and are considered to be important candidates for further developtment of new medicines. In this research, two synthetic pathways have been suggested for the synthesis of quinazolinone derivatives. The strong points of the methods come from the simpliness, utilization of cheap, environmentally frendly oxidant FeCl3 and especially the use of as green solvent as water. Based on these methods, two N-alkyl quinazolinone (2a-b) and four N-acetamidyl quinazolinone (8a-d) derivatives were successfully synthesized in good yields (62-81%). Anti-microbial activity evaluation found two N-acetamidyl quinazolinone derivatives possessing as good activity as Vancomycin hydrochloride against Bacillus cereus (MIC £ 8 µg/m).

TÓM TẮT

Các hợp chất dị vòng chứa nhân quinazolinone được biết có nhiều hoạt tính sinh học như kháng viêm, kháng khuẩn, hạ huyết áp, kháng co giật, kháng ung thư và kháng sốt rét nên là một khung sườn quan trọng cho việc phát triển các loại thuốc mới hiện nay. Trong nghiên cứu này, hai quy trình tổng hợp nhân quinazolinone đã được đề xuất. Ưu điểm của quy trình là đơn giản, hiệu quả, sử dụng tác nhân oxy hóa rẻ tiền là FeCl3 và đặc biệt sử dụng dung môi là nước thân thiện với môi trường. Áp dụng quy trình này, hai dẫn xuất N-alkyl quinazolinone (2a-b) và bốn dẫn xuất N-acetamidyl quinazolinone (8a-d) đã được tổng hợp thành công với hiệu suất cao (62-81%). Kết quả đánh giá hoạt tính kháng khuẩn cho thấy hai dẫn xuất N-acetamidyl quinazolinone có hoạt tính kháng chủng vi khuẩn Bacillus cereus tốt (MIC £ 8 µg/mL) tương đương chất kháng sinh thương mại là Vancomycin hydrochloride.

Trích dẫn: Danh La Đức Thành, Huỳnh Nguyệt Hương Giang, Võ Trung Hiếu, Đỗ Quốc Cường, Nguyễn Phú Quý, Mai Văn Hiếu và Bùi Thị Bửu Huê, 2019. Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn xuất quinazolinone. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 44-49.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...