Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2018) Trang: 1-11
Tạp chí: Processes

A process consisting of ball milling followed by NaOH leaching was developed to selectively dissolve alumina from black dross. From the ball milling treatment, it was found that milling speed greatly affected the leaching behavior of silica and the oxides of Ca, Fe, Mg, and Ti present in dross. The leaching behavior of the mechanically activated dross was investigated by varying NaOH concentration, leaching temperature and time, and pulp density. In most of the leaching conditions, only alumina and silica were dissolved, while the leaching percentage of other oxides was negligible. The leaching percentage of silica decreased rapidly to nearly zero as pulp density increased to 100 g/L. At the optimum leaching conditions (5 M NaOH, 50 °C, 2 h, pulp density of 100 g/L), the purity of Al in the leaching solution was higher than 98%, but the leaching percentage of alumina was only 35%

 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...